روش پاسخگویی به پرسش های كودكان

یكی ازویژگی های كودكان، پرسشگری مستمر آنها در همه زمینه هاست. كودكان همواره می پرسند و می پرسند و پدران و مادران درباره این كه چگونه به پرسش های آنها پاسخ دهند و یا پرسش های آنها را بی پاسخ بگذارند، همواره در اندیشه اند. آنچه در این مقاله بررسی می شود؛ حاصل جمع بندی دیدگاه های اندیشمندان علوم رفتار درباره پرسشگری كودكان است كه به نقل از سایت اینترنتی Family كه از مشهورترین پایگاه های علوم رفتار است، ترجمه شده است.