مدارس غیرانتفاعی همچنان در بناهای فرسوده مجوز می گیرند

چندی است موضوع زلزله به سوژه اصلی مجامع علمی و نشستهای کارشناسان حوزه شهری و... تبدیل شده و همه به دنبال راهکارهای اجرایی برای کاهش خسارت ها و صدمات ناشی از وقوع احتمالی زلزله در تهران هستند اما در این میان ، اتفاقاتی رخ می دهد که جدای از پیامدهای ناگوار حاصل از حوادث طبیعی مانند زلزله ، به دست انسان به وقوع می پیوندد و تاوان آن را هم خود او می پردازد.