شعر روز معلم کودکانه | سرود برای روز معلم

شعر روز معلم کودکانه | تاریخ روز معلم ۹۷، چهارشنبه 12 اردیبهشت می باشد. در این مقاله تعدادی سرود و شعر کودکانه درباره روز معلم گردآوری شده است که برای تبریک روز معلم و نوشته روی لوح تقدیر روز معلم توسط بچه ها می توانند مورد استفاده قرار گیرند.

شعر روز معلم کودکانه
امروز وه چه خوب
روز معلم است
روز تشکر از
استاد و عالم است
امروز می دهم
یک شاخه گل به او
او که خودش گلی است
خوش رنگ و عطر و بو
امروز می زنم
بوسه به دست هاش
گل می فشانم از
احساس خود به پاش

شعر کودکانه روز معلم
بوی گل بوی بهاران می دهی
مثل شبنم بوی باران می دهی
آبی استی مثل آرامش به من
درس خوبی درس ایمان می دهی
یک بغل لبخند با فرفره
دست ما گل های خندان می دهی
تو به من با لحن خوب کودکی
یاد ایام دبستان می دهی
یاد ژاله یاد گلهای غریب
مانده در اندوه گلدان می دهی
روز باران و کتاب گمشده
یاد کبرای پریشان می دهی
بوی خوبی بوی بودن بوی مهر
بوی لطف خاله مرجان می دهی
آب بابا نان ندارد دست تو
خالی اما تو به من جان می دهی
خوب می دانم اگر دارا شوی
به تمام کودکان نان می دهی
آشنای تشنگی های زمین
تو به شبنم چشم گریان می دهی
در جهانی خالی از مهر و صفا
بوی بخشش بوی احسان می دهی
برگ ها گر تر شد از اشک یتیم
دفتری از جنس باران می دهی
میرزای کوچک قلب منی
بوی جنگل های گیلان می دهی
میهن خود را کنیم آباد را
یاد فرزندان ایران می دهی

شعر کودکانه برای روز معلم
صدای داس و آب ونان وبابا
تورا تا بی نهایت دوست دارم
تو ای زیباترین میراث دنیا
تو یادم داده ای پروانه باشم
برای بچه ها چون سایه باشم
مراتا قله های عشق بردی
تو گفتی باخداهمسایه باشم
تو ای باروح وجان من صمیمی
تو ای آموزگارم ، بهترینی
کنددرچهره ات گل آشیانه
کلید مشکلات سرزمینی
شکوه دستهایت آسمانی
کلید مخزن گنج الهی
پیمبرگفته من آموزگارم
علی شدبنده ی روح معانی
دوباره دوره کردی کودکی را
دوباره بخش کردی عاشقی را
دوباره قلب من تابی کران رفت
دوباره صرف کردی سادگی را
توای آموزگارم زنده باشی
همیشه خرم وپاینده باشی
گرفتم جان تازه از وجودت
الهی هرکجایی زنده باشی
به نامت نامه راکردم چو آغاز
شدم مانند گل ازغنچه ای باز
چه دلتنگت که بودم من شب وروز
شدم مثل کبوتر شوق پرواز
سرود وشعر را یادم تودادی
غم واندوه بربادم تودادی
زمستان گرچه سرمابودسوزان
حرارت بردل وجانم تو دادی
تو گفتی باعدو باشیم درجنگ
به ما گفتی که دنیا هست نیرنگ
اگرهمت کنی پیروز هستی
مثال داستان چشمه وسنگ
خدایا این من واین نسل فردا
شدم آموزگار قاصدک ها
هرآنچه گفت او من یاد دارم
کنارم باش جان بخشم به گلها

سرود روز معلم کودکانه
ای معلم ای سر و پا جان من
ای طلوع مهتاب تابان من
ای که بی تو کوه علم ریزد زمین
ای هستی ،ای خورشید تابان سفید
اگر بی تو باشد هم جهان
نخواهم زنده ماند ای روح من
ای که در مقابلت
زبانم قاصر است
ای زمین ،ای کهکشان ،ای کوه علم
جان من ،ای هستیم ،ای خون من
ای معلم ،ای سر و پا ،جان من
ای که بی تو بشکند سنگ صبور
ای هستی ،ای خورشید تابان سپید

شعر کودکانه روز معلم 97
درس«ق»میداد یاد بچه ها
در دبستان خانم آموزگار
واژه ها تکرار میشد یک به یک
قوری و بشقاب و قندان و قطار
شادمان از درس تازه کودکی
روی کاغذ دزدکی چیزی نگاشت
یک الف دنبال آن هم شین و قاف
خواند آن را عشق و اعرابش گذاشت
چون معلم دید آن مرقومه را
بی تامل روی آن خطی کشید

شعر درباره روز معلم
خانم مربی من
با من چه مهربونه
نگاه مهربونش
مثل مامان می مونه
چقدر دو سش دارم من
دلم می خواد بدونه
هر روز تو کودکستان
کنار من بمونه
مثل یه باغه
هر کودکستان
روییده در آن
گلهای خندان
مینا و مریم
نسرین و سوسن
زنبق و نرگس
لاله و لادن
یه خار اخمو
تو باغ ما نیست
چون باغبونش
خانم مربی است

سرود برای روز معلم کودکانه
حرف هایت را شنیدم در کلاس مهربانی
گفتی از آهنگ شادی
از خرد . از زندگانی
ای معلم. ای مدرس
ای ژیامت جاودانی
گاه سبزی گاه آبی
مثل جنگل مثل دریا
دست خطت خوب و زیبا
در میان دفتر ما …
شانزده . نوزده . بیست . امضا
یادگاری در دل ما