درخت؛ نشانه زندگی، فرهنگ و توحید

به مناسبت ۱۵ اسفند روز درختکاری ...