محیط زیست در چنبره جهانی سازی

اصول پایه جهانی سازی عبارت است از: رشد فزاینده با تكیه بر صادرات، یكسان سازی فرهنگی و تجارت آزاد. اما در بسیاری از موارد، این اصول با حاكمیت ملی و ارزش‌های فرهنگی جوامع در تضاد است. در كشاكش این تضاد منافع است كه دست‌های نه چندان پنهان شركت‌های فراملیتی، در تنظیم و هدایت سیاست‌های سازمان تجارت جهانی و حتی سیاست‌ داخلی و خارجی كشورهایی چون ایالات متحده آمریكا دیده می‌شود. بنابراین شركت‌های چند ملیتی بزرگ‌ هستند كه از فرآیند جهانی سازی منتفع می‌شوند، نه ملت‌ها و نه محیط زیست.