دغدغه های جهانی زیست محیطی

پروتكل كیوتو، یكی از نتایج كنفرانس 1992 ریو و ضمیمه كنوانسیون تغییرات جوی (convention on climate change) است. پروتكل كیوتو، در صورت اجرایی شدن، كشورهای توسعه یافته را متعهد می سازد كه در سال های 2008 تا 2012 به میزان مشخصی از انتشار گازهای گلخانه ای خود بکاهند. تعهدهای كشورها در این زمینه متفاوت و متوسط آن، كاهش انتشار گازهای گلخانه ای به میزان 5 درصد از سطح انتشار آنها در سال پایه 1990 است.