شهرنا زیبای من

اینجا تهران است ، یا هر جای دیگر. صبح است ، یا هر وقت دیگر. صدای بوق خودروها، داد و فریاد و اصوات ناهنجاری که از موتورها خارج می شود، صدای جیرجیر کولرها و ضبط صوت ها. به این می گویند آلودگی صوتی.