شکل ۲ مدل نانوتسمه قطبی

اكسید روی عضوی از خانواده ورتزیت و یكی از غنی ترین نانوساختارها می باشد اكسیدروی سه مزیت عمده دارد اول اینكه نمیه رسانایی با شكاف باند ev۳ ۳۷ و انرژی تحریك زیاد ۶۰mev می باشد و همچنین نشر نزدیك به ماوراء بنفش دارد دوم پیزوالكتریك است كه در حسگرها و كاهنده ها بسیار كاربرد دارد و در نهایت اكسید روی زیست سازگار و ایمن می باشد و می تواند در كاربردهای پزشكی به راحتی و بدون روكش به كار رود با این خصوصیات ویژه اكسید روی می تواند زمینه های تحقیقاتی گوناگونی را در آینده ایجاد كند

ذرات اكسید روی خواصی مانند نیمه رسانایی، پیزوالكتریك و پیروالكتریك از خود نشان می‌دهند. این خواص بی‌نظیر باعث می‌شود كه ذرات اكسید روی یكی از غنی‌ترین مواد نانوساختاری باشند. با استفاده از روش تصعید حرارتی فاز جامد- بخار، تحت شرایط ویژه،‌ می‌توان نانوشانه‌ها، نانوحلقه‌ها، نانوفنرها،‌ نانوتسمه‌ها، نانوسیم‌ها و نانوقفسه‌هایی از اكسید روی ایجاد كرد. این نانوساختارها به دلیل داشتن خاصیت زیست سازگاری می‌توانند كاربردهای جدیدی در الكترونیك‌نوری، حسگرها،‌ ترانسفورماتورها و پزشكی داشته باشند.

هنگامی كه در سال ۲۰۰۱ نانوتسمه‌های نیمه‌رسانا كشف شدند‌ تحقیقات بر روی نانوساختارهایی كه حداقل دارای یك بعد نانومتری می‌باشند به سرعت توسعه پیدا كرد، زیرا این مواد كاربردهای وسیع و جدیدی در اپتیك، الكترونیك نوری،‌ كاتالیزورها و پیزوالكترویك دارند. نانوتسمه‌های اكسیدی نیمه‌رسانا گروه بی‌نظیری از مواد با تركیب شیمیایی و ساختارهای بلوری جالب می‌باشند.

نانوتسمه‌ها از اكسیدهای نیمه‌رسانای روی، قلع، كادمیم و گالیم و با استفاده از تبخیر پودرهای تجاری اكسید این فلزات در دمای بالا حاصل می‌شوند. این نانوتسمه‌ها خالص، یك شكل و دارای بلورهای منفرد می‌باشند. ساختار هندسی ویژه این شبه‌تسمه‌ها باعث ایجاد بلورهای اكسیدی نیمه‌رسانا با كاتیون‌هایی با ظرفیت متفاوت و خواص جالب درآنها می‌شود.ترانزیستورهای اثر میدانی، حسگرهای نانومقیاس بسیار حساس گازها و نانوحامل‌های ساخته شده از نانوتسمه‌های منفرد، نمونه‌ای از آنها می‌باشند. انتقال حرارتی نیز در طول نانوتسمه‌ها اندازه‌گیری شده است. به علت خاصیت پیزوالكتریكی نانوحلقه‌ها، نانوتسمه‌ها و نانوفنرهای سنتزی اخیر می‌توان از آنها در كاهنده‌ها، افزاینده‌ها و حسگرهای نانومقیاس استفاده كرد.

در بین اكسیدهای كاركردی (Functional)، پروسكیت، دوتیل، فلوئورید‌كلسیم و ورتزیت، اكسید روی تنها ماده‌ای است كه هر دو ویژگی پیزوالكتریكی و نیمه‌رسانایی را از خود نشان می‌دهد. این ماده ساختارهای گوناگونی دارد كه بسیار غنی‌تر از انواع نانومواد شناخته شده مانند نانولوله‌های كربنی می‌باشند. با استفاده از روش تصعید حرارتی حالت جامد و با كنترل سرعت رشد، دمای رشد موضعی و تركیب شیمیایی مواد می‌توان دستة وسیعی از نانوساختارهای اکسیدروی را سنتز كرد. نانوحلزون‌ها، نانوفنرها و نانوحلقه‌های یكپارچه و بدون درز ‌اکسیدروی، نیترید‌گالیم، نیترید‌آلومینیم، سولفید‌روی و سلنید‌كادمیم، چند عضو مهم از خانواده ورتزیت می‌باشند كه در ساخت مواد پیزوالكتریك، الكترونیك نوری و لیزر اهمیت و كاربرد فراوان دارند.دو ویژگی مهم این خانواده تقارن غیرمركزی و سطوح قطبی آنها می‌باشد. به عنوان مثال اكسید روی تركیبی است كه به خوبی می‌تواند طرز قرارگرفتن كاتیون‌های Zn۲+ را در كنار آنیون‌های O۲- در یك تركیب چهار وجهی نشان دهد. این یون‌ها طوری قرار گرفته‌اند كه بار مثبت در سطح Zn-(۰۰۰۱) و بار منفی در سطح O-(۰۰۰۲۹۹;) قرار گرفته است. در نتیجه یك دو قطبی در طول محور مركزی به وجود می‌آید و باعث ایجاد اختلاف سطح انرژی بین سطوح می‌شود.

با كنار هم قراردادن مواد اولیه و با در نظر گرفتن بعضی ناخالصی‌ها مانند ایندیم می‌توان نانوحلقه‌های اكسید روی را سنتز كرد. تصاویر میكروسكوپ الكترونی روبشی (SEM) به طور كاملاً واضح شكل حلقه‌ها را با سطوح یكسان نشان می‌دهد. تصاویر میكروسكوپ الكترونی‌ تونل‌زنی(TEM) نیز نشان می‌دهد كه نانوحلقه‌ها به صورت تك‌بلوری و دایره‌ای هستند. این ساختارهای تك‌بلوری به معنی تشکیل نانوحلقه‌های کامل از روبان تك‌بلوری می‌باشد. نانوحلقه نتیجه حلقه‌ای‌شدن هم‌بافت و هم‌محور نانوتسمه‌ها می‌باشد.

رشد ساختارهای نانوحلقه‌ای را می‌توان با در نظر گرفتن سطوح قطبی نانوتسمه‌های ‌اكسید روی درك كرد. نانوتسمة قطبی كه سازندة نانوحلقه‌ها است در طول ‍[۱۰۱۰] و روی سطح ‍[۱۲۱۰]± و در بالا / پایین سطوح ‍[۰۰۰۱]+ رشد می‌كند كه پهنای ۱۵ نانومتر و ضخامت ۱۰ نانومتر دارند. نانوتسمه‌ها در بالا و پایین سطوح خود بارهای قطبی دارند. اگر بارهای سطحی در طول رشد خنثی نشوند، نانوتسمه برای كم كردن بار سطحی به درون خودش پیچ می‌خورد. یك روش ممكن، قراردادن سطح Zn-(۰۰۰۱) با بار مثبت برروی سطحO-(۰۰۰۲۹۹;) با بار منفی می‌باشد، در نتیجه بارهای قطبی موضعی خنثی و باعث كاهش بارهای سطحی می‌شوند و از روی هم‌قرارگرفتن انتهای این نانوتسمه‌ها یك حلقه تشكیل می‌شود. شعاع حلقه ممكن است در نتیجة بسته شدن اولیه نانوتسمه تعیین شود، اما اندازه حلقه جهت كاهش انرژی تغییر شكل الاستیك نمی‌تواند خیلی كوچك باشد. انرژی نهایی وابسته به عواملی مانند بارهای قطبی، وسعت سطحی و انرژی تغییر شكل الاستیك می‌باشد. طول زیاد بر همكنش الكترواستاتیك، نیروی اولیة پیشران برای بسته شدن نانوتسمه است كه در نتیجه اولین دایره تشكیل می‌شود.نانوتسمه در طول رشد می‌تواند به خاطر برهم‌كنش‌های الكترواستاتیك به صورت یك نوار برروی یك نانوحلقه كشیده شود، تا بارهای قطبی موضعی را خنثی كرده، ناحیه سطحی را كاهش دهد. در نتیجه ساختارهای نانوحلقه‌ای هم‌محور، چنددایره‌ای و هم‌مركز تشكیل‌می‌شود.


شما در حال مطالعه صفحه 1 از یک مقاله 3 صفحه ای هستید. لطفا صفحات دیگر این مقاله را نیز مطالعه فرمایید.