تدوین:

مهندس محسن اطمینان ـ دانشجوی کارشناسی‌ ارشد مهندسی اکتشاف نفت - دانشکده فنی - دانشگاه تهران ـ خبرنگار نفت سرویس مسایل راهبردی دفتر مطالعات خبرگزاری دانشجویان ایران(ISNA)