تخلیه هاله بر فیلم سولوزی رنگرزی شده با رنگینه نیل

تخلیه هاله در فشارجو و هوا برای اصلاح سطح پلیمرها و همچنین نمونه های نساجی پیشنهاد و استفاده می شود در صنعت نساجی, سنگ شور و آنزیم شور کردن نمونه رنگرزی شده با رنگینه نیل, مستلزم مصرف مواد و هزینه های زیاد و نامطلوب برای محیط زیست است

تخلیه هاله در فشارجو و هوا برای اصلاح سطح پلیمرها و همچنین نمونه های نساجی پیشنهاد و استفاده می شود. در صنعت نساجی، سنگ شور و آنزیم شور کردن نمونه رنگرزی شده با رنگینه نیل، مستلزم مصرف مواد و هزینه های زیاد و نامطلوب برای محیط زیست است. تخلیه هاله را می توان جایگزین مناسبی برای این روش دانست. در آ‍زمایشهای اولیه نتایج حاصل از رنگبری با هاله روی پارچه جین مثبت بود. بنابراین، برای بهبود روش آزمایش و تحلیل نتایج،‌ فیلم سلولوزی جایگزین پارچه پنبه ای شد. نتایج بدست آمده روی فیلم سلولوزی واضح تر و مشهود تر است.

در این پژوهش، فیلم سلولوزی رنگرزی نشده و رنگرزی شده با رنگینه نیل، در معرض توانها و تعداد دورهای مختلف تخلیه هاله قرار گرفت. با استفاده از طیف نورسنج جذبی مقدار جذب و پارامترهای b*, a*, L* ارزیابی شد. تغییر در ساختار سطحی فیلمها با میکروسکوپی الکترون پویشی و طیف سنجی زیرقرمز بررسی شد. زاویه تماس در نمونه ها نیز اندازه گیری شد. نتایج رنگ سنجی افزایش L* و کم رنگ شدن به همراه تغییر ته رنگ و نتایج تصاویر میکروسکوپی و طیف سنجی، کنده شدن سطح فیلم و شکستن پیوندهای هیدروژنی را نشان می دهد که افزایش در جذب آب نمونه ها با اندازه گیری زاویه تماس و کاهش زاویه تماس در روند عملیات، مشهود است.

عنوان فایل
تخلیه هاله بر فیلم سولوزی رنگرزی شده با رنگینه نیل application/pdf
asare takhlie hale.pdf
410 KB
دانلود

شیرین نوربخش

محمود قرآن نویس

ابوسعید رشیدی

محمداسماعیل یزدان شناس

فیروز مهرظاهری