كاربرد دانش در توسعه

گزارش تازه ای كه توسط ۲۷ متخصص بین المللی برای «كوفی عنان» دبیركل سازمان ملل تهیه شده بر این نكته تاكید دارد كه سیاستگزاران در كشورهای مختلف از توانایی های بالقوه علوم و فناوری ها برای مقابله با فقر و عقب ماندگی بی اطلاعند.