تربیت همراه با عشق و امنیت

کسانی که دست به تنبیه می زنند، برای اعمال خود دلیل تراشی می کنند. بعضی والدین استدلال می کنندچون در کودکی کتک خورده اندتاتربیت شده اند، همان روش را بایدروی فرزندان خود پیاده کنند.