سقوط در گام اول(۱)

سیگاری هایی كه برای مدت طولانی به نحو شدید به كشیدن سیگار عادت دارند معتادان واقعی هستند. آنها هنگام ترك سیگار واكنش هایی مشابه واكنش ترك سایر مواد نشان می دهند