روش هایی برای مطالعه مفیدتر

برخی افراد از زمان تولد حافظه خوبی دارند و در به خاطر سپردن مسائل مشکلی ندارند و برخی دیگر حافظه معمولی داشته و مسائل را به طور نسبی به ذهن می سپارند.