تاریخچه برنامه ریزی آموزشی

روش تحقیق جامعه شناسی تاریخی زایش و پروسه تحولی و سیر تکوینی هر نهاد یا سازمان و یا عنصر جامعه را صرفاً در نگرش جامع به مجموعه عوامل داخلی و خارجی و تحلیل هر عنصر یا نظام اجتماعی در بستر عوامل و پدیده های اجتماعی , اقتصادی , فرهنگی و سیاسی در دوران گذشته را به مثابه اسلوبی علمی مطرح می نماید

روش تحقیق جامعه شناسی تاریخی زایش و پروسه تحولی و سیر تکوینی هر نهاد یا سازمان و یا عنصر جامعه را صرفاً در نگرش جامع به مجموعه عوامل داخلی و خارجی و تحلیل هر عنصر یا نظام اجتماعی در بستر عوامل و پدیده های اجتماعی ، اقتصادی ، فرهنگی و سیاسی در دوران گذشته را به مثابه اسلوبی علمی مطرح می نماید.

بررسی اجمالی پدیده های تاریخی درک روشن تری از ویژگیهای نظام برنامه ریزی آموزشی کشور را بدست خواهد داد.ایران از نظر فرهنگ و تعلیم وتربیت یکی از کهن ترین و قدیمی ترین تمدنهای جامعه بشری است.

در این مقاله سعی شده نگاهی گذرا به تاریخچه برنامه ریزی آموزش در ایران داشته باشیم و برای کامل شدن مطالب بطور مختصر به تاریخچه برنامه ریزی آموزشی در جهان پرداختیم .

عنوان فایل
تاریخچه برنامه‌ریزی آموزشی application/pdf
barnamerizi.pdf
115 KB
دانلود

صدیقه ملائیان