روی خط آموزش هنر كاردستی تقویت كننده نگاه خلاقانه دانش آموزان

این نوشتار درپی آن نیست كه اعتبار و اهمیت درس هنر را در دوره ابتدایی یادآوری كند، بلكه قصد دارد اولیا و معلمان را متوجه هنر و فواید كارهای دستی دانش آموزان كند و اگر معلمان و اولیاء دانش آموزان به هنر كاردستی بهای لازم را دهند شاهد رشد و بالندگی و ظهور هزاران استعداد برجسته در رشته های گوناگون در كشورمان، در آینده خواهیم بود.