شاخص استاد به دانشجویك استاد، ۱۹ دانشجو

بخش آموزش عالی یكی از بخش های طبقه بندی شده در امور اجتماعی است كه عهده دار تربیت نیروی انسانی متخصص در سطوح تحصیلی مختلف است.