چگونه یک مقاله علمی پژوهشی تدوین می شود

راهنمای تهیه و تدوین مقالات علمی پژوهشی

روش نگارش مقاله (بسته به فرمت خواسته شده هر مجله علمی) :

۱) اصل مقاله روی یک طرف کاغذ A۴ با حاشیه ۵/۲ سانتیمتر از بالا و پائین ، ۵/۲ سانتیمتر از چپ و ۳ سانتیمتر از راست تایپ گردد .

۲) علائم اختصاری ، اصل کلمات ، و عباراتی که معادل فارسی آن در متن مقاله آورده می شود ، در داخل پرانتز در جلوی هر کدام از کلمات آورده شود . در مورد نام گذاری علمی باید حرف اول اسم جنس با حرف برزگ و حرف اول اسم گونه با حرف کوچک و با خط ایتالیک تایپ شود .

۳) عکسها و جداول باید دارای عناوین گویا بوده به طوریکه حاکی از مندرجات و محتوای آنها باشد . ( اگر چنانچه عکس و یا جدولی از منابعی گرفته شده باشد ذکر منبع الزامی است ) . برای جداول بالانویس ، یرای اشکال زیرنویس در نظر گرفته شود .

۴) ارسال نسخه اصلی عکس ها و نمودارها ضروری است .

۵) زبان مقاله باید فارسی سلیس و روان باشد .

۶) نوع قلم فارسی مقالات نازنین با فونت مخصوص به طوریکه تیتر مقالات ( ۱۶ برجسته ) ، نام نویسندگان ( ۱۴ برجسته ) ، آدرس نویسندگان ( ۱۰ برجسته ) ، اسامی انگلیسی داخل متن ( Times New Roman ۱۰ ) اسامی علمی داخل متن ( ۱۰ ایتالیک ) ، عناوین فرعی مانند چکیده ، مقدمه و ... ( ۱۲ برجسته و متن اصلی ۱۲ معمولی ) .

● بخش های ضروری در هر مقاله (برای تمامی مجلات علمی پژوهشی) :

▪ عنوان مقاله : باید مختصر و بیانگر محتوا باشد .

▪ چکیده : خلاصه ای از مقاله با تاکید بر اهمیت پژوهش ، روش کار و نتایج حاصله ( حداکثر ۳۰۰ واژه ) و ▪ چکیدة انگلیسی (در آخر)

▪ واژه های کلیدی : مهمترین واژه های کلیدی در پایان چکیده شامل حداقل ۳ و حداکثر ۵ واژه

▪ مقدمه : شرح مختصری درباره موضوع ، پیشینه آن ، اهمیت و هدف از انجام تحقیق .

▪ مواد و روش ها : شرح مواد و روش های مورد استفاده اعم از روش های نمونه گیری ، روش های به کار گرفته در آزمایشگاه ، روش های آماری مورد استفاده ( ارائه اصول اساسی و روش ها با ذکر منبع مورد استفاده کافی است )

▪ب نتایج : شامل اطلاعاتی که در حین تحقیق بدست آمده و به صورت توضیحات ، جدول و نمودار های کاملا علمی بیان شود .

▪ بحث : نتایج به دست آمده از تحقیق در مقایسه با کار های قبلی انجام شده در زمینه مربوط مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و با دید قضاوتی پیشنهادات اجرائی ارائه می گردد .

▪ تشکر و قدر دانی : برای ادای احترام از افرادی که در انجام پروژه دخیل بوده اند قدردانی می گردد .

▪ فهرست منابع : تمام منابعی که در متن آورده شد در فهرست منابع به ترتیب حروف الفبا اسامی نگارنده ها قرار می گیرند .

دو نمونه از روش منبع نویسی چنانچه منبع کتاب یا مقاله باشد ذیلا آورده می شود :

بایبوردی ، م .، ۱۳۷۴ .خاک شناسی ، چاپ سوم ، انتشارات دانشگاه تهران ، شماره ۱۴۸۱ ، ۴۵۰ ص .

Xu, R., S.S.O. Hung and J.B. German, ۱۹۹۳. White Sturgeon Tissue Fatty Acid

Are Affected By Dietary Lipids-J. -Mut R. ۱۲۳ (۱۰): ۱۶۸۵-۱۶۹۲.

به همراه مقاله نام و نام خانوادگی نگارنده یا نگارندگان ، آدرس و تلفن تماس ، پست الکترونیکی نگارنده و یک نسخه از مقاله بر روی دیسکت ، با برنامه Word ۹۷ ارسال گردد . مقالات در یافتی که دارای بیش از یک نگارنده باشد از سوی مجله به منزله موافقت کلیه نگارندگان جهت چاپ در مجله تلقی خواهد شد . معرفی اسامی تمامی نگارندگان یک مقاله ( نام و نام خانوادگی ، درجه علمی ، رشته تحصیلی ) در ابتدای مقاله الزامی است . نگارنده نسخه ای از مقاله را در نزد خود نگه دارد .

محمد انتظامی