سوخت مناسب آینده چیست

آیا دوران موتورهای احتراق داخلی به سر آمده است؟ با گوش فرا دادن به تمام جار و جنجال هایی كه سعی دارند «خودروهای هیبریدی» را به عنوان نسل بعدی خودروها معرفی كنند، شاید شما نیز چنین تصوری را در ذهن خود بپرورانید. اما واقعیت آن است كه انرژی های جایگزین (Alternative Energies) به لحاظ سبك و شیوه عمل از قافله انرژی های متداول عقب مانده اند.