متقلب ها و هالوها

مدت ها پیش از داستایوفسكی مردم درباره جنایت، مكافات و روابط میان آنها اندیشیده اند. چرا خلاف كارهای اجتماع را مجازات می كنیم؟ برای آن كه آنها را اصلاح كنیم، تغییر دهیم یا بازپروری كنیم؟ تا مجرمان بالقوه را بترسانیم؟ كاری كنیم كه قربانیان و مجازات گران خوشحال شوند و احساس بهتری داشته باشند؟