خوانش پریشی انتخابی

كسانی كه زبان چینی می خوانند در مقایسه با كسانیكه زبان انگلیسی می خوانند از قسمت های متفاوتی از مغزشان استفاده می كنند