واکسن های نوترکیب در انگل شناسی

افزایش شناخت بشر از موجودات زنده و فرایند های زیستی توانمندی های نوینی را در اختیار نا قرار داده که کاربرد های گسترده ای را دارند بیوتکنولوژی و مهندسی ژنتیک از علوم نوینی هستند که در دو دهه گذشته توانمندیهای خود را در عرصه های مختلف زندگی بشر به ویژه در زمینه بهداشت و درمان به خوبی به اثبات رسانیده اند

افزایش شناخت بشر از موجودات زنده و فرایند‌های زیستی توانمندی‌های نوینی را در اختیار نا قرار داده

که کاربرد‌های گسترده‌ای را دارند. بیوتکنولوژی و مهندسی ژنتیک از علوم نوینی هستند که در دو دهه گذشته توانمندیهای خود را در عرصه‌های مختلف زندگی بشر به ویژه در زمینه بهداشت و درمان به خوبی به اثبات رسانیده‌اند. مهندسی ژنتیک یا بع عبارتی دست‌ورزی ژنها سبب تحول در عرصه فناوری

زیستی وبه ویژه تهیه و تولید انواع واکسن‌ها و دارئهای نوترکیب و رو شهای نوین تشخیصی و درمان بیماریها گردیده است.

عنوان فایل
واکسن های نوترکیب در انگل شناسی application/pdf
694285847e96bcea2ccbae7cb1e60df7.02_BIOTECHNOLOGY.pdf
496 KB
دانلود

ایمان هادیان