بررسی انقراض ها

برای زیست شناسان حرفه ای تردیدی باقی نمانده است كه زمین اكنون با انقراض فزاینده گونه های در خطر تهدید ، مواجه شده است كه با پنج انقراض بزرگ زمین شناختی پیشین برابری می كند.