کنکاشی درباره مخترع اصلی تلسکوپ

هنوز مخترع واقعی تلسکوپ تعیین نشده و افرادی که در متن زیر نام شان مطرح شده است، مهم ترین کاندیداهای اختراع این وسیله هستند.