هفتصد سال پیش از کپرنیک

آگاهی ایرانیان از گردش زمین به دور خورشید