شهاب‌سنگ

به شهابواری که با زمین یا سطح یک سیاره برخورد می کند شَهاب‌سَنگ گفته می شود.