ستاره بینی

نشانه های سماوی هرچند به درستی ستاره بینانه نیستند، بلکه فقط بشخی از علم بین النهرینی کهانت اند که به پدیده های فراطبیعی مربوط می شود، اغلب در منابع پسابابلی با مسائل اکید ستاره بینانه ترکیب می شوند؛ در غرب آنها را اغلب ذیل عنوان «ستاره بینی طبیعی» قرار می دهند.