جست وجو برای یافتن حیات در كیهان

اگر در جایی دیگر از منظومه شمسی ما حیات وجود داشته باشد، دانشمندان بعید می دانند كه پیشرفته باشد. اما درباره بخش های دورافتاده تر كیهان چه؟