خشم دریا

سونامی پدیده ای طبیعی شامل یك رشته موج است كه وقتی آب دریا در مقیاس وسیع جابجا می شود، اتفاق می افتد. زمین لرزه، رانش زمین، فوران آتشفشان و برخورد اجسام آسمانی مانند شهاب سنگ می تواند باعث سونامی شود. در اثر این پدیده، سواحل زیر آب می رود و خسارات مادی و جانی گسترده ای به بار می آید.