آینده كاو ش های كیهانی بشر

مقاله ای كه هم اكنون پیش روی تان قرار دارد توسط آقای محمدحسین عصاره عنصر پیوسته انجمن نجوم ایران تنظیم شده است. وی كه پیش از این كتاب «دایره المعارف مصور فضا» را منتشر كرده و به زودی «تحولات جهان ما» را منتشر می كند در مقاله حاضر ابتدا تاریخ و روند شكل گیری علم را بررسی كرده و در بخش های بعدی به تشریح فعالیت های فضایی بشر و بالاخره آخرین ماموریت اكتشاف بشر یعنی فرود كاوشگر هویگنس در تیتان (بزرگ ترین قمر زحل) پرداخته است كه با تشكر از ایشان توجه شمار را به آن جلب می كنیم.