نزدیک شدن به امکان پیش بینی زلزله

زلزله و پیش بینی آن موضوعی است که هیچ وقت داغی خود را از دست نمی دهد. روزی نیست که سایت های خبری را مرور کنی و خبری در این ارتباط به چشمت نخورد؛ خبرهایی از وقوع زلزله و اخباری درباره پیشرفت هایی در علم زلزله شناسی که روزی روزگاری منجربه پیش بینی وقوع زمین لرزه و مانع فجایع بزرگ خواهد شد.