زمین در خطر است(۲)

ما همگی در سیاره خاكی زندگی می كنیم كه به اندوخته آسیب پذیر هوا، خاك و آب وابسته است. برای ایمنی خودمان، ناگزیریم آن را در امنیت و صلح از نابودی نجات دهیم و این هم فقط با مراقبت و كار و به بیان دیگر با عشقی كه به این سیاره خاكی یعنی زمین آسیب پذیر خود می ورزیم امكان پذیر خواهد بود. سطح این سیاره خاكی حدود ۵۱۰ میلیون كیلومتر مربع بوده و تقریباً ۵ میلیارد سال از عمر آن می گذرد. نزدیك به ۳۶۰ میلیون كیلومتر مربع آن را اقیانوس ها و دریاها پوشانیده اند و تنها ۱۴۸ میلیون كیلومتر مربع آن، خشكی است.