بررسی اثر چند باکتری آنتاگونیست بر Fusarium oxysporum عامل پژمردگی فوزاریومی نخود ایرانی در شرایط گلخانه

تاثیر جدایه هایی از باکتری های آنتاگونیستPseudomonas fluorescens pf ۱۰۰,pf ۱۹,CHAO , Bacillus subtillis B ۱۲۰,B ۲۸,B ۲۲,B ۳۲ و قارچکش بنومیل بر بیماری پژمردگی فوزاریومی نخود ایرانی با عاملFusarium oxysporum f sp ciceris و فاکتورهای رشدی وزن خشک وتر بخش های هوایی و ریشه, ارتفاع بوته و طول ریشه در طرح کاملا تصادفی در ۱۲ تیمار در گلخانه روی نخود ایرانی رقم البرز مورد مطالعه قرار گرفت

تاثیر جدایه هایی از باکتری های آنتاگونیستPseudomonas fluorescens (pf-۱۰۰,pf-۱۹,CHAO), Bacillus subtillis (B-۱۲۰,B-۲۸,B-۲۲,B-۳۲) و قارچکش بنومیل بر بیماری پژمردگی فوزاریومی نخود ایرانی با عاملFusarium oxysporum f.sp. ciceris و فاکتورهای رشدی (وزن خشک وتر بخش های هوایی و ریشه، ارتفاع بوته و طول ریشه) در طرح کاملا تصادفی در ۱۲ تیمار در گلخانه روی نخود ایرانی رقم البرز مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج نشان داد که باکتریهای آنتاگونیست در خاک آلوده به قارچ باعث افزایش رشد بوته های نخود شده و محاسبات آماری روی اعداد، اختلاف معنی داری در سطح یک درصد نشان داد. جدایه های Pf-۱۰۰, B-۳۲, B-۲۸, B-۱۲۰ بهترین اثر را بر افزایش ارتفاع بوته نشان دادند. از نظر اثر بر افزایش طول ریشه و نیز وزن خشک ریشه اکثر جدایه ها تاثیر بسیار خوبی داشتند. در مورد وزن خشک بخشهای هوایی، جدایه های B-۱۲۰ و B-۲۸ بهتر از سایرین موجب افزایش وزن شدند. از نظر اثر جدایه های باکتریایی بر شدت بیماری پژمردگی فوزاریومی مشاهده شد که اکثر جدایه های باکتریایی بیماری را کاهش دادند ولیکن تنها جدایه B-۱۲۰ موجب کاهش معنی دار شدت بیماری گردید و اثر سایرین از نظر آماری معنی دار نبود.

فاطمه جمالی

عباس شریفی تهرانی

سیدمحمود اخوت

زهرا ذاکری