بررسی مقدماتی دریافت اووسیت از مادیانهای دره شوری به روش غیرجراحی در دو مرحله فحلی و بین فحلی ها

تاکنون بلوغ و باروری آزمایشگاهی اووسیتهای انسان, گاو, خوک, میمون و چندین حیوان آزمایشگاهی با موفقیت انجام شده است

تاکنون بلوغ و باروری آزمایشگاهی اووسیتهای انسان، گاو، خوک، میمون و چندین حیوان آزمایشگاهی با موفقیت انجام شده است. بلوغ اووسیت در محیط آزمایشگاه، باروری در محیط آزمایشگاه و کشت جنین تکنیکهایی هستند که می توان در بعضی از موارد ناباروری در مادیانها و همچنین برای حفظ و نگهداری گونه های در حال انقراض اسب به کار برد. البته پیشرفت این تکنیک وابسته به سهولت دریافت اووسیت می باشد. هدف این مطالعه جمع آوری اووسیت مادیان از طریق رکتوواژینال می باشد. فولیکولها به وسیله سرسوزن شماره ۱۸ با مکش سرنگ ۵۰ میلی لیتری آسپیره شدند. بر روی ۳ راس مادیان ۳۶ بار آسپیراسیون انجام شد و نتایج حاصله به روشهای آماری تی تست و آزمون مربع کای تجزیه و تحلیل شد. نتایج این بررسی نشان داد که تعداد تقریبی فولیکولهای )بزرگتر از ۱۰ میلیمتر( در مرحله فحلی (۲.۱±۰.۸) نسبت به مرحله بین فحلی ها (۲.۵±۱.۳) اختلاف معنی دار (P<۰.۰۵) نداشتند. میزان مایع فولیکولی آسپیره شده در مرحله فحلی ۳۴.۸ ±۱۰.۲) میلی لیتر( نسبت به مرحله بین فحلی ها (۲۰.۱±۱۰.۵) به طور معنی داری (P<۰.۰۵) بیشتر بوده است. تعداد اووسیت به دست آمده در مرحله فحلی نیز از تعداد اووسیت به دست آمده از مرحله بین فحلی ها بیشتر بود. فاصله دو آسپیراسیون در مرحله فحلی ۱۴ یا ۱۵ روز و در بین فحلی ها ۷ تا ۱۰ روز به دست آمد. به طور کلی، با بهبود انجام این روش، کسب تجربه و تکرار آن می توان در طی فصل تولید مثلی چندین بار از مادیان اووسیت دریافت کرد.

محمدرحیم احمدی

علی جاویدپور