کشت مخلوط Inter cropping

کاشتن گیاهان با ریشه های طویل در مجاورت گیاهانی با ریشه های سطحی و افشان باعث می شود که در عمق بیشتری از خاک فرو روند و در نتیجه از آب موجود در طبقات پایین خاک نیز استفاده می شود

● انواع چند کشتی(Multiple cropping):

ـ چند کشتی پی درپی یا متوالی (Sequential cropping)

ـ چند کشتی همزمان (Simultanious cropping)

ـ کشت تاخیری (Relay intercrpping)

▪ انواع چند کشتی پی درپی یا متوالی:

کشت دو گانه- کشت سه گانه- کشت چهار گانه

▪ انواع چند کشتی همزمان:

کشت درهم- کشت مخلوط یا مخلوط ردیفی ویا توام- کشت مخلوط نواری

● اهمیت کشت مخلوط :

- کاهش خطر احتمالی

- کاهش آفات وامراض گیاهی

- حداکثر استفاده از منابع

- حفاظت از باد وسرما

- بدست آوردن حداکثر سود

- کنترل علفهای هرز

- حفاظت خاک

- حفاظت فیزیکی

- حاصلخیزی خاک

- باقی ماندن بقایای گیاهی بیشتر در خاک

- استفاده موثرازآب موجود درخاک

● معایب کشت مخلوط :

- رقابت بین گونه ای

- محدودیت استفاده از ماشین های کشاورزی

- اثرات سوء ترشحات ریشه ای

- متفاوت بودن نیازهای غذایی و سموم شیمیایی

- مدیریت مزرعه

● دلیل اضافه محصول در کشت مخلوط :

نور- آب- مواد غذایی

▪ نور

دلایل عمده راندمان بالای بهره وری نور در کشت مخلوط :

۱) چون در کشت مخلوط پوشش گیاهی سطح زمین بیش از تک کشتی است به همان نسبت سطح تابش نور نیز بیشتر است.

۲) اگر گیاهان تشکیل دهنده مخلوط از نظر فیزیولوژی و مرفولوژی با یکدیگر تفاوت داشته باشند نور تابیده شده به نحو بهتر وبیشتری مورد استفاده قرار می گیرد .

▪ آب

دلایل بالا بودن جذب آب کاپیلاری قابل استفاده در کشت مخلوط نسبت به تک کشتی:

۱) چون مرفولوپی ریشه گیاهان مختلف با یکدیگر متفاوت است ترکیب آنها در کشت مخلوط (مثلا ترکیب گیاهان با ریشه های سطحی وعمیق) باعث می شود که از آب موجود در طبقات مختلف خاک حداکثر بهره برداری را بنماید.

۲) ریشه های گونه های مختلف گیاهی ممکن است از یکدیگر گریزان بوده در نتیجه ریشه ها در حجم بیشتری از خاک توزیع می گردند.

۳) کاشتن گیاهان با ریشه های طویل در مجاورت گیاهانی با ریشه های سطحی و افشان باعث می‌شود که در عمق بیشتری از خاک فرو روند و در نتیجه از آب موجود در طبقات پایین خاک نیز استفاده می‌شود.

● مواد غذایی

▪ ویژگیهای جذب مواد غذایی در کشت مخلوط :

۱) ریشه های گیاهان تشکیل دهنده مخلوط در حجم های مختلف خاک پراکنده میشوند و این امر باعث می گردد در مجموع مواد غذایی بیشتری از یک حجم معین خاک جذب شود .

۲) گیاهان تشکیل دهنده مخوط ممکن است از نظر جذب مواد غذایی مکمل یکدیگر باشند .

۳) حداکثر احتیاج گیاهان مختلف به مواد غذایی در زمین های مختلف فرق می‌کند.

۴) اگر دو گیاه با دوره رویش متفاوت (دوره رشد بلند و کوتاه ) با یکدیگر اجزاء یک مخلوط را بوجود آورند تمام مواد غذایی موجود در خاک پس از برداشت گیاهی که دوره رویش کوتاه دارد در اختیار گیاه دوم قرار می گیرد.

http://martaa-abkhiz.blogfa.com

باتشکر از اساتید محترم: دکتر وزین- دکترملافیلابی