پرورش توت فرنگی

توت فرنگی FRAISIERS, گیاهیست دائمی , دارای برگ های مركب و گل های سفید رنگ به صورت تك تك و یا خوشه ای می باشد

توت فرنگی FRAISIERS، گیاهیست دائمی ، دارای برگ های مركب و گل های سفید رنگ به صورت تك تك و یا خوشه ای می باشد .

این گیاه كه به عنوان یك نوع میوه مصرف می گردد چون شرایطی مشابه سایر سبزیها دارد ، به عنوان یك نوع سبزی كه از میوه آن استفاده میشود در این بحث گنجانیده شده است .

توت فرنگی از نظر گیاه شناسی به دو نوع تقسیم می گردد :

۱) توت فرنگی دانه ریز و یا چهار فصل .

۲) توت فرنگی دانه درشت .

در نوع دانه درشت دو جور وجود دارد كه عبارتند از :

الف ) توت فرنگی دانه درشت یك فصل : كه در بهار میوه می دهد .

ب ) توت فرنگی دانه درشت دو فصل : كه دو نوبت یكی در بهار و دیگری در تابستان میوه می دهد .

۱) توت فرنگی چهار فصل :

این گیاه دارای دانه های ریز ولی بسیار معطر می باشد و در باغات و منازل كاشته می شود .

۲) توت فرنگی دانه درشت :

همانگونه كه از نام آن مشخص می گردد دارای دانه های درشت و آبدار می باشد و كاشت آن در باغات و منازل مرسوم است .

طرز تكثیر آن مانند انواع دیگر توت فرنگی ، توسط تقسیم ریشه انجام می گیرد .

● آب و هوا و خاك :

این گیاه در هر آب و هوا و خاكی كشت می شود .

ولی بهترین خاك برای كشت آن خاكی است كه رطوبت را در خود نگهدارد .

بمنظور پیش رَس كردن توت فرنگی FRAISIERS از زمین های سبك آفتاب رو استفاده می شود .

این گیاه احتیاج به آبیاری مرتب دارد و همچنین چون این گیاه زمین را ضعیف می سازد بایستی وسیله دادن كود كافی به زمین آن را تقویت نمود .

● روش كاشت :

كشت و تكثیر توت فرنگی FRAISIERS ، وسیله تقسیم ریشه انجام می گیرد .

باین ترتیب كه در بهار از بوته توت فرنگی FRAISIERS ، ساقه های بلندی خارج می شود و در محلی دورتر از بوته مادر روی خاك ریشه كرده و مانند بوته مادر ایجاد یك بوته جدید می كند .

اگر این بوته های جدید را جدا ساخته و در نقاط دیگر بكارمد میوه آن از همان نوع میوه بوته مادری خواهد بود .

هر بوته توت فرنگی FRAISIERS در سال چندین بوته جدید و مشابه خود ایجاد میكند كه به فاصله ۱۵ تا ۲۰ سانتیمتر از بوته مادر در زمین قرار گیرند .

این بوته های جدید برای كشت توت فرنگی FRAISIERS استفاده می كنند .

اگر فاصله مناسب بین بوته ها رعایت نشود ساقه ها در هم پیچیده و برداشت محصول و همچنین وجین كردن علف های هرز را مشكل می سازند .

زمانی كه بوته جدید در خاك ایجاد ریشه كرد بایستی ارتباط آن را با بوته مادر قطع نمود تا موجب ضعیف شدن بوته مادر نگردد .

به این منظور كافیست كه ساقه را كه تنها ارتباط بین بوته جدید است قطع گردد .

كشت توت فرنگی FRAISIERS وسیله بذر نیز ممكن و مقدور می باشد .

ولی بجز در مواردی كه بخواهند نوع جدیدی از این گیاه را بدست آورند از كشت بذر استفاده نمی كنند .

زیرا كاشت و تكثیر این گیاه وسیله بذر گران تمام می شود و همچنین به آسانی كشت و تكثیر به وسیله تقسیم ریشه گیاه نمی باشد .

نوشته : مهندس منوچهر كارگر

برگرفته از كتاب : سبزیكاری در خانه و آپارتمان