طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی تولید میگو در ۱۵۰ هکتار در ۶ ماه اول سال و ماهی قزل آلای ۱۰۰ تنی در ۶ ماه دوم سال

میگو سخت پوست بسیار ارزشمندی است که در حال حاظر منبع کسب درآمد برای بسیاری از کشورهای جنوب شرقی آسیا است.

میگو سخت پوست بسیار ارزشمندی است که در حال حاظر منبع کسب درآمد برای بسیاری از کشورهای جنوب شرقی آسیا است. این آبزی در سواحل کشور هر ساله صید و به بازارهای داخلی و خارجی عرضه می شود . درآمد خوب از محل صادرات این آبزی سبب شد که در سالهای اخیر توجه زیادی به کسترش پرورش میگو داده شود .
تولید میگو در ایران در ابتدا به علت عدم وجود دانش فنی لازم در این زمینه در سطح بسیار پایینی قرار داشت اما به تدریج با کسب تجربه در این زمینه پرورش میگوی ایران نسبتا بهبود یافت . در حال حاضر میزان تولید در هر هکتار هبه طور متوسط به مرز ۲.۵ تن و ضریب تبدیل غذا نیز به رقم ۱.۴ شده است اما باید توجه داشت که تولید و پرورش میگو زمانی از سود دهی لازم برخوردار خواهد بود که میزان تولید در واحد سطح افزایش یابد.
باید با استفاده از روشهای نوین آبزی پروری از جمله استفاده از هواده و تهویه مطلوب آب ، تعداد لارو در هر هکتار افزایش یابد . بیش از ۹۰ درصد میگوی تولیدی در ایران به خارج از کشور صادر و تنها مقدار کمی در داخل مصرف می شود برای ادامه حضور در بازارهای جهانی تولید میگوی مناسب و قابل رقابت با سایر کشورهای تولید کننده به خصوص کاهش میزان هزینه های تولید بسیار مهم است .