سید محمودرضا مقدس

۱- رعد (۱)

۲- چهل حدیث

۳- بحار الانوار ج ۴۷-ص ۰۱۲- میزان الحکمه - محمدی ری شهری- ج ۱- ص ۴۴۳

۴- بحار الانوار- ج ۴۷- ص ۴۰۱ و ۵۰۱

۵- مستدرک الوسایل- محدث نوری- آل البیت، ج ۱۲ -ص ۰۳۱

۶- وسایل الشیعه- ج ۶۱- ص ۵۷

۷- سوره - حج- آیه ۸۲

۸- سوره ذاریات- آیه ۶۵

۹- یونس-۹۰

۱۰- نساء- ۸۴

۱۱- سوره رعد- آیه ۸۲