توحید در خالقیت

خالقیت و آفریدگاری از صفات خداوند است ، این صفت مقتضای براهین اثبات وجود خداست ، زیرا مفاد آن براهین ، این است که خداوند مبدأ و علت‌ العلل موجودات است