آباء لاتینی زبان کلیسا

پدران مدافع لاتینی زبان ادبیات کلامی مسیحی لاتینی زبان کمتر از ادبیات کلامی مسیحی یونانی زبان دارد. علت اصلی آن این است که متون انجیل به یونانی نوشته شد و در نتیجه نخستین تأملات کلامی به این زبان انجام گرفت. عصر شکوفایی کلام مسیحی به زبان لاتینی از قرن سوم میلادی شروع شد و اولین متفکر بزرگ آن ترتولیانوس (Tertullianus) (۱۶۰-۲۴۰) اهل شمال آفریقا بود که در سی سالگی به مسیحیت پیوست و پس از چند سال لباس روحانیت به تن کرد. او را نخستین پدر مدافع مسیحی در زبان لاتینی می‌خوانند.