اطلاعاتی پیرامون آیین صابئین مندایی و آداب و رسوم دینی آنها

صابئین مندائی از ادیان موحد، صاحب کتاب، پیغمبر و خط و زبان است و در قرآن کریم طی آیاتی به آن اشاره شده است.