ایا قورت دادن خلط باعث باطل شدن روزه میشود خلط روزه را باطل میکند

ایا قورت دادن خلط باعث باطل شدن روزه میشود اگر قورت دادن خلط عمدا اتفاق بیفتد, روزه باطل می شود و قضا و کفاره آن بر شخص واجب می گردد

سوال: آیا اگر خلط از بینی وارد دهان بشود، در صورت فرو بردن آن روزه باطل می‏ شود؟ فرو بردن خلطی که به واسطه سرماخوردگی در گلو وجود دارد چطور؟

جواب: تا به فضای دهان نرسیده اشکال ندارد و اگر به فضای دهان رسیده، بنابر احتیاط واجب نباید فرو برد و اگر عمداً فرو برد، بنابر احتیاط قضا و کفاره بر او واجب می‏ شود.

حضرت ایت الله مکارم شیرازی:

آیا فرو بردن چرک گلو باعث باطل شدن روزه می گردد؟

اگر به فضای دهان وارد نشود یا بدون اختیار فرو رود مانعی ندارد.

حضرت ایت الله بهجت:

جواز فرو بردن اخلاط سر و سینه، در صورتی که در غیر حال روزه امری عادی باشد و به فضای دهان نرسیده باشد خالی از وجه نیست و اگر به فضای دهان رسید و آن را فرو برد، بنابر احتیاط واجب روزه را باطل می کند.

حضرت ایت الله سیستانی:

فرو بردن اخلاط سر و سینه ، تا به فضای دهان نرسیده اشکال ندارد ، ولی اگر داخل فضای دهان شود ، احتیاط مستحب آن است که آن را فرو نبرند.

حضرت ایت الله وحید خراسانی:

فرو بردن اخلاط سر و سینه ، تا به فضای دهان نرسیده اشکال ندارد ، ولی اگر داخل فضای دهان شود ، احتیاط واجب آن است که آن را فرو نبرند.[5]

منبع: پاسخگویان