نگاهی به ادیان خاور دور

ائوئیزم را گفته اند که بیشتر براساس وحدت وجود است و یا همان همه خدایی است

ائوئیزم را گفته اند که بیشتر براساس وحدت وجود است. و یا همان همه خدایی است.

فلسفه چین باستان بیشتر حول محور یین و یانگ و یا دو عنصر مذکر و مونث دور می زند.

۱. یین را گفته اند که:

نیروی مونث و منفعل مبدا حیات و باروری و سایه و سرما و رطوب مخفی که منفی است می باشد.

بطور مثال یک کنده هیزم درخت مظهر یین است. ولی اگر مشتعل شود مظهر یانگ می گردد.

۲. یانگ را گفته اند که:

نیروی مذکر و فعال است و حرارت و نور است جهت مثبت عالم است. آتش و خواص رجولیت مظهر یانگ هستند. و برخلاف ارواح خبیث و روانهای شریر را کوی می نامند. که مظهر یین می باشند.

تائو بیشتر طریق و رودخانه ای را ماند که باید همه در مسیر این رودخانه که در هستی در جریان است هماهنگ باشند.

علی محمدی سروش