شریعتی و رومانتیسم

در این مقاله به بررسی زمینه های رومانتیک آراء شریعتی پرداخته ایم. و بدین منظور از کتاب ریشه های رومانتیسم نوشته ی آیزایا برلین کمک گرفته ایم. این مقاله سعی دارد از جنبه های مختلفی با ارجاع به کتاب هبوط در کویر شریعتی نشانه هایی از افکار رومانتیک را در آراء شریعتی بازیابد.

دل به تصویر او مشغول و جان در او آویخته ،
دوست داشتم گوشه ای بنشینم و به گوشه ای از آسمان بنگرم
و به نگریستن ادامه دهم تا آنگاه که خدا جان مرا بستاند ... بمیرم
● مقدمه
به نظر می رسد تنها چیزی که درباره ی رومانتیسم می توانیم اظهار کنیم آن است که درباره ی آن براحتی نمی توانیم سخن بگوییم یا بخواهیم که درباره اش به بحث بنشینیم ، یا در جستجوی آن باشیم که به درک مقنعی از آن برسیم. ذات اندیشه رومانتیک در آن است که آنرا نمی توان از دیگری آموخت و یا به دیگری آموزاند ، که ... رومانتیسم را باید زندگی کرد ، باید در تجربه آنرا بفهمیم ، و شاید باید یک انسان رومانتیک را ببینیم تا بفهمیم رومانتیسم چیست؟
از این منظر رومانتیسم را باید در میان آدمها جستجو کرد و فهمید ، و با بازخوانی افکار و اندیشه های این آدمها به درک و شناختی نسبی از آن دست یافت ، همانطور که برلین رومانتیسم را در آراء ، اندیشه ها و شخصیت گئورک هامان جستجو می کند.
و شاید از منظری دیگر و بعنوان نمونه ای ملموس تر ، برای ما آدمهایی که در این مرز و بوم زندگی می کنیم ، رومانتیسم را باید در افکار و آراء شریعتی جست. آنجا که او از اجتماعیات و اسلامیات فاصله گرفته و در تنهایی ، زیر آسمان پرستاره ی کویر ، به کاوش در درون خویش می پردازد ، و به آنچه برلین از رومانتیسم اشاره دارد ، نزدیکتر و نزدیکتر می شود.
هر چند که شاید رومانتیسم شریعتی به گونه ای دیگر باشد ، یا تنها نوعی از انواع رومانتیسمی که برلین بدان اشاره داشته است ، چه ... رومانتیسم حکایت تفاوتهاست ، روایت ِ « تعریف ناپذیری » است ، مجموعه ای از خصلت ها و ویژگیهاست که بعضا با هم متضادند. یا به بیان شریعتی ، نیرواناست که از روحی به روحی دیگر و از آدمی به آدمی دیگر متفاوت می شود .
● رومانتیسم ِ شریعتی
الف) ریشه های رومانتیسم : تنهایی و عشق
رومانتیسم شریعتی با تنهایی و عشق آغاز می گردد. تنهایی ِ آن آفریننده ای که در اوج زیبایی نیازمند « آشنایی » است که او را آنطور که هست ببیند و بفهمد. او از روح خویش بر خاک آدمی می دمد و جهان را به تعظیم در برابر او می خواند و برای او ، اویی دیگر می آفریند که همدم و همراه هم باشند ، و آنها را در بهترین جا ، آنجا که نمی دانیم کجاست! قرار می دهد تا با هم و در کنار یکدیگر به خوشی و خوشبختی روزگار بگذرانند و زندگی را آنطور که باید باشد ، تجربه کنند.
آنها برای سالها در کنار یکدیگر زندگی می کنند ، از بهترین نعمتها بهره می برند ، بهترین احساسها را تجربه می کند ، احساسهایی همچون حس باهم‌بودن‌ ، حس داشتن ِ همسر ، حس دوست داشتن ِ دیگری ... احساسی جدای از میل به تملک و خودخواهی صرف ، بلکه احساسی رمانتیک گونه که خودآگاه و روشن است و یا آنطور که آینارد می گوید: « اراده ی دوست داشتن چیزی ...
گرایش یا احساسی معطوف به دیگران و نه معطوف به خود » و به تصریح شریعتی؛ پیوندی خودآگاه و از روی بصیرت ، روشن و زلال ، که در روشنایی ریشه می بندد و زیبایی های دلخواه را در « دوست » می بیند و می یابد ...
آنها در کنار یکدیگر و در پرتو این احساس تشکیل خانواده می دهند ، بچه دار می شوند و باز احساسهای تازه ای را تجربه می کنند. احساسهای دیگری چون حس پدرشدن ، مادربودن ، در آغوش گرفتن فرزند و دیدن بازی بچه ها ...
و بدین طریق در این خانواده و در جایی که نمی دانیم کجاست ، آنها خوشبختی و لذت ِ زندگی را آنطور که باید باشد و نیست می چشند و می بویند و لحظات شیرینی را در کنار یکدیگر می گذرانند.
ب) رومانتیسم شریعتی ، نفی خوشبختی
افسوس که زندگی همچون قصه های مادربزرگ نیست که همه چیزش به خوشی و خوبی پایان می پذیرد. چرا که زندگی ماهیتی رمانتیک دارد ، و رومانتیسم را با خوشی و خوشبختی سرو کاری نیست که آن ، نفی سعادت ، نفی خوشبختی ، نفی روزمرگی و نفی هر آنچیزی است که ما را متوقف می کند ، ما را به خودمان وا می گذارد.
شاید آنها خوشبخت بودند ، و در آرامش و صلح روزگار می گذراندند اما در سطحی از احساس ، اندیشه و تعالی فردی و اجتماعی متوقف شده بودند! انگار نیازهایی از درون آنها می جوشید که بی مخاطب مانده بود ، استعدادهایی که مجال رشد و خودنمایی نیافته بود ، نیروهایی که برآوردنشان نیاز به شرایطی دیگر داشت.
هامان درست می گوید انسانها طالب سعادت ، رضایت و صلح نیستند ، بلکه در جستجوی آن اند که نیروی های درونی خویش را به بهترین نحو آشکار سازند. هر چند که تجلی احساسهای درونی پیامدهایی بس مخرب و خشونت بار داشته باشد!
و به نظر می رسد که این توان بالقوه و نیروهای درونی خودشان بود که در قالب نیرویی چنان مخرب بر آنها فرود آمد که کاشانه شان را ویران ، و آنها را برای همیشه از یکدیگر دور و پرت کرد.
پ) رومانتیسم شریعتی ، تراژدی غم بار جدایی
زین پس رومانتیسم تراژدی ِ غم بار این جدایی است و فرو افتادن بر کویر که « نفی آبادی هاست » و به تعبیری « برای آنکه دل به آب و آبادی زندگیش بسته ، کویر یک نوع دلزدگی است. صدمه ای است برای سعادت و لذت و آرامش و از دست دادن ‹ خوش بینی › »!
و باز به تعبیری دیگر کویر شهر آدمهای روزمره است ، « آدمهای اربعه » ، آنها که به خور و خواب و خشم و شهوت ، گرفتار شده اند و سالهاست که به روزمرگی خو کرده اند. هر چقدر « آنجا » سرشار از زیبایی بود و عظمت و شور زندگی ، « اینجا » سیاهی است و زشتی و لذتهای حقیرانه ی مشتی آدمهای کوته فکر و منفعت طلب! آدمهای اربعه!
ت) رومانتیسم شریعتی ، فرار از ارزشهای همگانی ، زیبایی شناسی همگانی
اما در شهر این آدمهای اربعه تک تک « انسانهایی هستند غیر اربعه » ، آدمهای رومانتیکی که نمی توانند با ارزشهایی که همه پذیرفته اند و در پی آن هستند زندگی کنند ، برایشان ممکن نیست ؛ چرا که به زعم برلین ، رومانتیسم فرار از ارزشهای همگانی است ، و فاصله گرفتن از آنچه همه می پسندند و در پی آن هستند ؛ و یا به تعبیر شریعتی مردن ، پیش از مردن ... مردن از چهار زندان جامعه ، محیط ، خود و تاریخ ، که فرد را در بر می گیرند و او را از « خود » ش بیگانه می کنند.
چرا که ، به میزانی که انسان از این چهار زندان بیرون می آید و فراتر می رود بیشتر از آن آدمهای اربعه که در درون این زندانها گرفتار هستند و آنرا همچون « امری بدیهی » پذیرفته اند فاصله می گیرد و رابطه اش با آنها می شود چیزی شبیه به رابطه اش با اشیاء پیرامونش! رابطه ای شیء واره ، رابطه ای برحسب ضرورت ، بر حسب اجبار ، که رومانتیسم عدم پذیرش ارزشهای همگانی و رفتن به سوی آرمانها و ارزشهای شخصی و زیبایی شناسی شخصی ، و تفاوت و تمایز با دیگران است. نه از آنرو که می خواهیم متفاوت باشیم یا خودی نشان دهیم ؛ از آنرو که متفاوت هستیم ، از آنرو که انگار چیزها را متفاوت می بینیم و به کل در جهانی دیگر زندگی می کنیم ، یا متعلق به جهانی دیگر هستیم!
و از سویی آنقدر صداقت ، جسارت و تعهد ِ به حقیقت در وجودمان هست که به کمتر از آنچه حقیقت می دانیم راضی نشویم و همرنگی با جماعت را ، و بودن با دیگران را به بهای سرکوبی آرمانها و ارزشهای شخصی مان نخواهیم. از اینرو رومانتیسم شاید نوعی خودخواهی است ، خودشیفتگی و بدویتی افسارگسیخته!
ث) رومانتیسم شریعتی ، آفرینندگی آرمانهای شخصی
باز یادآور می شویم که رومانتیسم رفتن به سوی آرمانها و ارزشهای شخصی و زیبایی شناسی شخصی است ، اما این آرمانها اصولا کشف شدنی نیستند بلکه آنها را باید ابداع و خلق کرد.
پس اگر بیرون همه زشتی است ، اگر بیرون همه چیز مصنوعی است ، اگر بیرون همه تابع امیال و هوسهای خویش اند ، یا همانطور که شریعتی می گوید: « ( اگر ) زیبایی ها ما را مدام در حسرت خویش می گذارند و آنچه هست زشت است ، آنچه هست خوب نیست ، پاک نیست ، منزه نیست ... » پس در درونم آرمان شهری می سازم سرشار از زیبایی ، اصیل و نجیب ، با آدمهایی که تنها با حقیقت ، نیکی و زیبایی روزگار می گذرانند. در آنجا همه چیز ، همان گونه است که باید باشد و آدمها همانگونه اند که باید باشند.
احساس پر شر و شور زندگی انسان طبیعی است ، اما در عین حال افسردگی است ، بیماری است ، انحطاط است ، ناخوشی قرن است ، و زیبایی سنگدل ، رقص مرگ است یا به راستی خود مرگ »!
از جنبه ی مثبت ، رومانتیسم در همراهی با کار هنری ، نوعی ابداع و آفرینش و « عمل مداوم » است ، آنطور که فیشته بدان اذعان دارد: « انسان نوعی عمل مداوم است ... انسان برای آنکه به اوج خود برسد باید پیوسته در زایش و آفرینش باشد. انسانی که نمی آفریند ، انسانی که به آنچه زندگی یا طبیعت به او عرضه می کنند خرسند است ، مرده است » .
یا آنطور که استاندال می گوید: « رمانتیسم هر چیز مدرن و جالب است » و این بدان معناست که اگر طبیعت آنچه می خواهم را برایم فراهم نمی آورد ، اگر از برآورده ساختن آرمانها و آرزوهای من عاجز است ، خودم دست به کار می شوم و می آفرینم. اگر در جامعه هر آنچه زیبایی و خوبی است ؛ یا نه هر آنچه من آنرا زیبایی و خوبی می دانم را ، به مسلخ برده است ، مسخ کرده است ؛ خودم بپا می خیزم و بر علیه نیروهای اجتماعی که هر دم و هر لحظه در کار ساختن من اند دست به عصیان می گذارم و آنرا با نفی خویش ، با نابودی خویش و زدودن هر آنچه از جامعه بر من تحمیل شده است ممکن می کنم که رومانتیسم نوعی خود- ویرانگری ، بیماری و جنون است ، عشق به زندگی ست و عشق به مرگ : « برای آنان که به روزمرگی خو کرده اند و با خود ماندگارند ، آنکه آهنگ هجرت از خویش کرده است با مرگ آغاز می شود »! مردن برای زنده ماندن! ، مردن برای نمردن ِ آن چیزی که به تعبیر هامان در وجود آدمی زنده است. به تعبیری دیگر از Me مفعولی ، از آنچه ساخته ی طبیعت ، جامعه و تاریخ است می میریم تا به I من فاعلی برسیم و با حقیقت ِ زندگی آشنا و دمخور گردیم.
این برای خود فلسفه ای است. این که چگونه انسان با نفی ، با پس زدن هر آن چه وجود آدمی را احاطه کرده اند ، و با مردن از آنچه جامعه و تاریخ ساخته اند ، به خودش می رسد و در نتیجه دیگری را هم می شناسد. این نوعی آغاز کردن از خود است.
ح) رومانتیسم شریعتی ، توجه به تعالی وجود آدمی
از این منظر رومانتیسم توجه به تعالی وجود ِ آدمی است. در این دنیا هیچ چیز بیش از جانی خوشرنگ و زیبا ارزش ندارد « کسی اگر جانش خوشرنگ نباشد باید بمیرد » ؛ « خوشرنگ به معنای وجود زیبا داشتن ، اصیل بودن ... » که رومانتیسم توجه به ویژگیهای شخصیتی و روحانی آدمی است و نشان از میل جاودانه ی آدمی برای « رهایی » دارد.
و به زعم شریعتی تنها در نبردی دیالکتیک وار با وجود خدایگونه ی آدمی و شیطان ، و به زعم رومانتیک ها در نبرد با طبیعت است که انسان تیرگیهای وجودش را می زداید , منزه و پاک می شود و به رهایی خویش نزدیک و نزدیک تر می گردد. « چه می گویم ؟ ‹ بگدازد ، صافی کند و ... بسازد ! › در ستیز با اوست که دل می پرورد در زندان مهیب اوست که آزادی را می شناسیم. شیطان نیاز به خداوند را در جان ما می آفریند و قدرت می دهد » .
خ) رومانتیسم شریعتی ، مبارزه با طبیعت
و در رومانتیسم نیز به نظر می رسد که وجود آدمی در برابر طبیعت قرار می گیرد. این اعتقاد وجود دارد که برای رها شدن باید از « طبیعت » مان بگذریم. انگار هر چیز که طبیعی است کامل نیست ، اصالت ندارد ، نیاز به آفرینشی از سوی انسان است تا آنرا تغییر دهد ، تا آنرا مطابق آرمانهای خویش از نو بسازد ؛ که به تعبیر فیشته « طبیعت بیرونی بر ما اثر می گذارد و راهمان را می بندد ، اما این طبیعت بیرونی توده ی گلی است آماده برای آفرینش ما ، اگر بیافرینیم دوباره آزاد می شویم » ، و به تعبیر شیلر « یگانه چیزی که آدم را آدم می کند این است که می تواند از طبیعت فراتر برود و آن را شکل بدهد ، در هم بشکند و ان را تابع اراده ی خود کند ، اراده ای که زیبا ، نامقید و دارای جهت گیری اخلاقی است » .
چرا که « رومانتیسم عرفان شورمندانه ی طبیعت گرا و نیز زیبایی شناسی ضد طبیعت است در شکل افراطی آن » ، و از این منظر زندگی همچون اثری هنری است که در آن هنرمندان کسانی هستند که « از قواعد خود - نوشته اطاعت می کنند ، آنان این قواعد را ابداع می کنند و چیزهایی را که می آفرینند نیز ابداع می کنند. مصالح کارشان را شاید طبیعت به ایشان بدهد ، اما جز این هر چیز دیگر ساخته ی خودشان است » . هنرمند زندگی را منطبق بر آرمانها و اهداف خویش می آفریند و خصلت این آرمان ها و اهداف آن است که « با الهام و شهود ، با ابزار علمی ، با مطالعه ی متون مقدس ، با گوش سپردن به اهل تخصص یا اشخاص موثق کشف نمی شود ، آرمانها اصولا کشف شدنی نیستند ، آنها را باید ابداع کرد ، آرمانها یافتنی نیستند ، آنها را باید خلق کرد ، همچنان که هنرها را خلق می کنیم » .
خ) رومانتیسم شریعتی ، ناسازگاری ارزشها
اما این آفرینش و دستبرد و دستکاری در طبیعت آدمی نه با معیارهای عقلانی ، نه عقلانیت منفعت طلب و سوداندیش و نه عقل ابزاری که در جستجوی بهترین وسایل برای رسیدن به هدف می باشد ؛ و نه با معیارهایی که ساختارهای مدرن بر آن بنا یافته اند ، که بر رویه هایی غیرعقلانی استوار است. رومانتیسم توجه به « جنبه های غیرعقلانی زندگی » است. وجودم را آنطور که دوست دارم ، در قلبم احساس می کنم و در درونم می خواهم ، می سازم ؛ و این من هستم که غایات را تعیین می کنم و جهان را در ارتباط با خویش می آفرینم . بدین ترتیب جهان خارجی ( جامعه ام ، محیط زندگی ام ) تجلی ِ حیات ِ درونی من خواهد بود و هر انسان رمانتیکی ، در پی خواسته های درونی خویش ، جهان خاص خویش را و شیوه ی زندگی خاص خودش را بوجود خواهد آورد و نخواهیم توانست که در برابر ارزشهایی یکسان به تفاهم برسیم. صلح ، آزادی و برابری آرمانی همگانی نخواهد بود ، برخی آنهارا و شاید یک یا دو تای از آنها را برخواهند گزید و بسیاری دیگر پی آرمانهایی دیگر می روند و جامعه شالوده ای متحد و یکپارچه نخواهد داشت. چرا که پیش فرض رومانتیسم بر ناسازگاری ارزشها استوار است .
د) رومانتیسم شریعتی ، دلزدگی و یاس بی پایان
اما از سویی دیگر ، در معنای منفی آن ، رومانتیسم نوعی دلزدگی و یاس بی پایان است؛ دلزدگی و یاس از زندگی ، از آدمها ، و خیال پروردن برای گذشته ای دور یا ساختن اتوپیایی در آینده ای دور ، یا نه ، فقط در خیال ... که به تعبیر برلین « رومانتیسم آن چیز ناملموس است ، آن چیز در نیافتنی است » ، و به زعم شریعتی آن حرکتی است از « سعادت به حیرت ، از واقعیت به حقیقت ، از بیرون به درون ، از سیرابی به عطش ، از یقین به تردید ... » .
و وقتی آنچیزهایی را که می خواهیم نمی یابیم ، وقتی انگار زندگی پاسخگوی نیازهای اصیل مان نیست و وقتی که به نظر می رسد زندگی قادر نیست نیازهای روحانی مان را برآورده سازد و شاید سالها تلاش می کنیم و باز نمی توانیم آن معنایی از زندگی را که در درونمان جریان دارد بیابیم و نمی توانیم حقیقت ، عشق و زیبایی را آنطور که در درونمان آنرا حس می کنیم ، در بیرون هم حس کنیم ، لمس کنیم و با آن همراه شویم یا زندگی کنیم و حتی شاید زمانی که «شکست»ی دهشتناک را تجربه می کنیم ... دچار نوعی دلزدگی و سرخوردگی می شویم به درون خویش عقب می نشینیم ، از همه چیز و از همه کس فاصله می گیریم و در کنج انزوای خویش پنهان ، ناپیدا و فراموش می گردیم ، انگیزه ها در درونمان می میرد و درد بودن در وجودمان آغاز می گردد « دردی بی درمان و غم ناپیدایی که از عمق روح می جوشد و اضطرابها که درون را به تلاطم های وحشی ‹ طاقت فرسا › مبدل می کند و طوفانی که در اندرون برپا می شود و افق زندگی و جهان را در پیش چشمان چشمان تیره می دارد و پریشانی و بدبختی آغاز می شود و هرگز به سامان نمی رسد» که به تعبیر شریعتی « انسان شقایقی است که با داغ زاده شده است» انگار راه حلی برای مشکلاتمان وجود ندارد ، و زین پس رومانتیسم حکایت دردمندی ِ جان ِِ آدمی است که از وطن خویش دور افتاده است ، انسانی که با زندگی ، با آدمها و جهان و هر چه در او هست بیگانه گشته است و بی تاب فرار به هر جا که نه اینجاست:
« آنگاه که زمین از برانگیختن خفیف ترین موجود شادی در یک قلب بیگانه عاجز است ، چه نوازشی می تواند بی تابی فرار به هر جا که نه اینجاست را اندکی فرو بنشاند؟ » .
نومیدی تمام وجود آدمی را در بر می گیرد و « درد » در درون آدمی ته نشست می کند: « هیچ گودویی در کار نیست. در این کویر ِ فریب سرابی هم نیست. جاده ها همه خلوت ، راه ها همه برچیده و ... چه می گویم؟ هستی گردویی پوک! به انتهای همه ی راه ها رسیده ام ، جهان سخت فرتوت و ویرانه است ... چه کنم؟ »
این کفش تنگ و بی تابی فرار !!!
عشق آن سفر بزرگ ...
● نتیجه گیری
همانطور که در مقدمه اشاره کردیم ، به نظر می رسد که رومانتیسم حکایت تفاوتهاست ، روایت ِ « تعریف ناپذیری » است ، مجموعه ای از خصلت ها و ویژگیهاست که بعضا با هم متضادند. و همانطور که برلین از نتیجه گیری صریح و تعریف دقیق که رومانتیسم چیست می گریزد ، ما هم بر آنیم که تنها با خواند تمامی این متن است که خواننده متوجه می شود ، جهان رومانتیک چطور جهانی می تواند باشد و شاید مهمتر از خواندن و مطالعه ی رومانتیسم و سرگذشت آن ، تجربه ای رومانتیک گونه در زندگی آدمی بهتر می تواند عمق آنرا برایمان روشن سازد و در نهایت در این متن تنها اشاراتی به دنیای رومانتیک شریعتی شده است و به نظر می رسد باید با « هبوط در کویر » شریعتی مدتی زندگی کنیم تا رومانتیسم شریعتی را دریابیم.