شهید فاروق فرساد

شهید فاروق فرساد در سال ۱۳۴۰ شمسی در شهر سقز متولد شد. دروس ابتدایی و متوسطه را در همان شهر به پایان رسانید. به خاطر تغییر محل کار پدر، از سقز به سنندج آمد و خواندن را در سنندج ادامه داد.