ماجد فخری راوی تاریخ فلسفه در سرزمین های اسلامی

ماجد فخری، مورخ معروف فلسفه و جریانهای فكری در اسلام، استاد بازنشسته فلسفه در دانشگاه جورج تاون واشنگتن است و در دانشگاههای متعدد لبنان و انگلستان و آمریكا به تدریس فلسفه اشتغال داشته است.