واجبات, محرمات و مستحبات در قرآن

ـ ای مردم پروردگارتان را که شما و کسانی را که پیش از شما بوده اند, آفریده است بپرستید باشد که به پروا بگرایید بقره ۲۱
ـ نعمتهای مرا که بر شما ارزانی داشتم, به یاد آورید و به پیمان من وفا کنید, تا به پیمانتان وفا کنم, و تنها از من بترسید بقره ۴۰

● واجبات و محرمات:

ـ ای مردم! پروردگارتان را- که شما و کسانی را که پیش از شما بوده اند، آفریده است- بپرستید. باشد که به پروا بگرایید.(بقره ۲۱)

ـ نعمتهای مرا که بر شما ارزانی داشتم، به یاد آورید و به پیمان من وفا کنید، تا به پیمانتان وفا کنم، و تنها از من بترسید.(بقره ۴۰)

ـ و به آنچه به شما فرو فرستاده ام- که تصدیق گر همان چیزی است که با شماست- ایمان بیاورید، و نخستین کفر ورزنده به آن نباشید، و آیه های مرا به بهایی ناچیز مفروشید، وتنها از من پروا دارید. (بقره ۴۱)

ـ و درست را با نادرست در نیامیزید و حقیقت را- با آنکه می دانید- پنهان نکنید.(بقره ۴۲)

ـ و نماز را به پا دارید، و زکات را بدهید، و با رکوع کنندگان رکوع کنید.(بقره ۴۳)

ـ آیا مردم را به نیکی فرمان می دهید و خود را از یاد می برید، با آنکه کتاب می خوانید؟ آیا خرد نمی ورزید؟(بقره ۴۴)

ـ از شکیب و نماز یاری بجویید، و راستی که این جز بر فروتنان گران است.(بقره ۴۵)

ـ نعمتهایم را که بر شما ارزانی داشتم، به یاد آورید.(بقره ۴۷)

ـ و از روزی پروا دارید که نه هیچ کس چیزی را از کسی برطرف می سازد، و نه شفاعتی از او پذیرفته می شود، و نه او را جایگزینی می گیرند، و نه یاری خواهند شد.(بقره ۴۸)

ـ جز خدای یکتا را نپرستید، و به پدر و مادر و یتیمان و بینوایان نیکی کنید، و با مردم خوش سخن گویید.(بقره ۸۳)

ـ پس مرا یاد کنید تا شما را یاد کنم، و مرا سپاس گزارید، و مرا ناسپاسی نکنید.(بقره ۱۵۲)

ـ ای مردم! از آنچه در زمین است، حلال و پاکیزه را بخورید، و از گام های اهریمن پیروی نکنید؛ چرا که او دشمن آشکار شماست.(بقره ۱۶۸)

ـ ای کسانی که ایمان آورده اید! روزه بر شما نوشته شده است؛ همان سان که بر کسانی که پیش از شما بودند، نوشته شده بود. باشد که پروا پیشه سازید.(بقره ۱۸۳)

ـ و در راه خدا با کسانی که با شما به پیکار برخاسته اند، کارزار کنید؛ و از مرز نگذرید؛ چرا که خدا مرزشکنان را دوست نمی دارد.(بقره ۱۹۰)

ـ و در راه خدا هزینه کنید، و، خود را به دست خود به نابودی نیفکنید، و نیکی کنید که خدا نیکوکاران را دوست می دارد.(بقره ۱۹۵)

ـ و حج و عمره را برای خدا به پایان برید.(بقره ۱۹۶)

ـ و زنان شرک گرا را به همسری نگیرید.(بقره ۲۲۱)

ـ ای کسانی که ایمان آورده اید، از آنچه به شما روزی داده ایم، انفاق کنید.(بقره ۲۵۴)

ـ ای کسانی که ایمان آورده اید! بخشش های خود را با منت نهادن و آزار رسانیدن، تباه نسازید.(بقره ۲۶۴)

ـ ای کسانی که ایمان آورده اید! از پاکیزه های آنچه به دست آورده اید، و از آنچه برایتان از زمین برآورده ایم، انفاق کنید، و نامرغوبتان را- که خود، جز با چشم پوشی آن را نمی ستانید- برای بخشش در نظر نگیرید، و بدانید که خدا بی نیاز و ستوده است.(بقره ۲۶۷)

ـ ای کسانی که ایمان آورده اید! پروای خدا را پیشه سازید و اگر ایمان دارید، آنچه را که از ربا باز مانده است رها کنید.(بقره ۲۷۸)

ـ و اگر در میان وام داران شما تنگدستی بود، مهلتی بدهید تا گشایشی برایش پدید آید و بخشیدن برای شما بهتر است اگر بدانید.(بقره ۲۸۰)

ـ و از روزی که در آن به سوی خدا بازگردانده می شوید، بترسید.(بقره ۲۸۱)

ـ و همگی به ریسمان خدا چنگ زنید، و پراکنده نشوید.(آل عمران ۱۰۳)

ـ ای کسانی که ایمان آورده اید! از غیر خودتان همرازی نگیرید.(آل عمران ۱۱۸)

ـ ای کسانی که ایمان آورده اید! شکیب ورزید و یکدیگر را به شکیب وادارید، و مرزبانی نمایید و از خدا پروا کنید، باشد که رستگار شوید.(آل عمران ۲۰۰)

ـ و با زنانی که پدرانتان به همسری گرفته اند، ازدواج نکنید.(نساء ۲۲)

ـ ازدواج با مادرانتان، دخترانتان، خواهرانتان، عمه هایتان، خاله هایتان، دختران برادر، و دختران خواهرتان، و آن مادرنتان که شیرتان داده اند، و خواهرانتان از راه شیر خوارگی، و مادر زنانتان بر شما حرام شده است؛ و دختران زنتان، که در دامان شما پرورش یافته اند و با آن زنانتان همسری کرده اید؛ و زنان آن پسرانتان که از پشت شمایند و اینکه دو خواهر را با هم بگیرید.(نساء ۲۳)

ـ ای کسانی که ایمان آورده اید! دارایی هایتان رادر میان خود به ناروا نخورید، مگر آنکه تجارتی با خشنودی یکدیگر باشد؛ و خودتان را نکشید.(نساء ۲۹)

ـ ای کسانی که ایمان آورده اید! خدا را فرمان برید، و پیامبر و کارگزاران خود را فرمان برید؛ و اگر در چیزی دستخوش کشمکش شدید، اگر به خدا و روز بازپسین ایمان دارید آن را به خدا و فرستنده بازگردانید.(نساء ۵۹)

ـ پس هنگامی که نماز را به پایان بردید، خدا را ایستاده، نشسته و بر پهلو خفته یاد کنید، و چون آسوده خاطر شدید، نماز را برپا دارید.(نساء ۱۰۳)

و در جست و جوی آن گروه تجاوزکار سستی نورزید. (نساء ۱۰۴)

ـ ای کسانی که ایمان آورده اید، به خدا و پیامبرش و کتابی که بر پیامبرش فرو فرستاد، و کتاب هایی که پیشتر فرو فرستاده است ایمان بیاورید.(نساء ۱۳۶)

ـ ای کسانی که ایمان آورده اید! به قرار دادها وفا کنید(مائده ۱)

ـ ای کسانی که ایمان آورده اید یهودیان و مسیحیان را به دوستی برنگیرید.(مائده ۵۱)

ـ ای کسانی که ایمان آورده اید!چیزهای پاکیزه ای را که خدا برای شما حلال ساخته است، حرام گردانید.(مائده ۸۷)

ـ ای کسانی که ایمان آورده اید! شراب، قمار، بتها و تیرهای قرعه، پلید و از کارهای شیطان است، پس از آن دوری گزینید.(مائده ۹۰)

ـ ای فرزندان آدم! مباد شیطان شما را بفریبد.(اعراف ۲۷)

ـ ای فرزندان آدم، در هر نمازی زیور خود را برگیرید، و بخورید و بیاشامید اما فزونکاری نکنید، که خدا فزونکاران را دوست نمی دارد.(اعراف ۳۱)

ـ ای کسانی که ایمان آورده اید! هنگامی که خدا و پیامبر شما را به چیزی فرا خواندند که به شما زندگی می بخشد، بپذیرید، و بدانید که خدا میان انسان و قلب او حایل می گردد، و تنها به سوی او کوچانده خواهید شد.(انفال ۲۴)

ـ و از عذابی که تنها به کسانی از شما که ستم کرده اند نمی رسد بترسید، و بدانید که خدا سخت کیفر است.(انفال ۲۵)

ـ ای کسانی که ایمان آورده اید! به خدا و فرستاده اش خیانت نکنید و به امانت های خود نیز خیانت نورزید، و خود می دانید.(انفال ۲۷)

ـ و بدانید که دارایی ها و فرزندان شما آزمونی هستند و خداست که پاداشی پرشکوه نزد اوست.(انفال ۴۸)

ـ ای کسانی که ایمان آورده اید! هنگامی که با گروهی برخورد کردید، پایداری ورزید و خدا را فراوان یاد کنید. باشد که رستگار شوید.(انفال ۴۵)

ـ و خدا و فرستاده اش را فرمان برید و با هم نستیزید که سست گردید و شکوه شما برود؛ و شکیب ورزید که خدا با شکیبایان است.(انفال ۴۶)

ـ ای کسانی که ایمان آورده اید! پروای خدا پیشه سازید و با راستگویان باشید.(توبه ۱۱۹)

ـ بدانید که خدا با پرواپیشگان است.(توبه ۱۲۳)

ـ به هوش باشید که دوستان خدا نه بیمی خواهند داشت، و خود اندوه خواهند خورد.(یونس ۶۲)

ـ جز خدا را نپرستید.(هود ۲)

ـ و پروردگارت مقرر فرمود که: جز او را نپرستید، و به پدر و مادر نیکی کنید. اگر یکی از آن دو، یا هر دو، نزدت به کهنسالی رسیدند، به آنان «اُف» مگو، به آنان پرخاش مکن، و با آنان سخنی پسندیده بگو.(اسراء ۲۳)

ـ و برایشان از سر مهر، بال فروتنی فرد آر، و بگو: پروردگارا بر آن دو مهر آور، چنان که مرا در خردی پروردند.(اسراء ۲۴)

ـ و فرزندان خود را از بیم تنگدستی نکشید.(اسراء ۳۱)

ـ و به ناپاکدامنی نزدیک مشوید؛ چرا که آن کاری است زشت و بد راهی است.(اسراء ۳۲)

ـ و چون چیزی را پیمانه می کنید، پیمانه را تمام بدهید و با ترازویی درست بسنجید.(اسراء ۳۵)

ـ و از آنچه بدان دانشی نداری پیروی مکن.(اسراء ۳۷)

ـ و در زمین نازان گام مزن.(اسراء ۳۷)

ـ ای کسانی که ایمان آورده اید، رکوع کنید و سجده نمایید و پروردگارتان را بپرستید و کار نیک انجام دهید، باشد که رستگار گردید.(حج ۷۷)

ـ ای کسانی که ایمان آورده اید! گامهای شیطان را پی مگیرید.(نور ۲۱)

ـ ای کسانی که ایمان آورده اید! به سراهایی جز سراهای خودتان در نیایید تا اجازه بگیرید و بر ساکنان آن سلام گویید.(نور ۲۷)

ـ ای کسانی که ایمان آورده اید! خدا را بسیار یاد کنید.(احزاب ۴۱)

ـ و بامدادان و شامگاهان او را به پاکی بستایید.(احزاب ۴۲)

ـ به یقین خدا و فرشتگانش بر پیامبر درود می فرستند. ای کسانی که ایمان آورده اید! بر او درود فرستید، و آن سان که شایسته است فرمان او را گردن نهید.(احزاب ۵۶)

ـ ای کسانی که ایمان آورده اید! از خدا پروا دارید و سخن استوار بگویید.(احزاب ۷۰)

ـ ای مردم! نعمت های خدا بر خویشتن را به یاد آورید.(فاطر ۳)

ـ ای کسانی که ایمان آورده اید! از خدا و پیامبرش پیشی مجویید و از خدا پروا دارید که خدا شنوا و داناست.(حجرات ۱)

ـ ای کسانی که ایمان آورده اید! اگر گناه پیشه ای برای شما خبری آورد، به خوبی بررسی کنید،مباد که از نادانی به مردمی آسیب برسانید، آن گاه بر آنچه انجام داده اید پشیمان شوید.(حجرات ۶)

ـ و اگر دو گروه از ایمان آورندگان با هم به پیکار برخاستند، میان آن دو اصلاح کنید، و اگر یکی از آن دو بر دیگری تجاوز نمود، با آن گروهی که تجاوز می کند، به پیکار برخیزید تا به سوی فرمان خدا بازگردد. پس اگر بازگشت، میان آنها به عدالت آشتی برقرار سازید و دادگری پیشه سازید، که خدا دادگران را دوست می دارد.(حجرات ۹)

ـ ای کسانی که ایمان آورده اید! مباد گروهی از مردان گروهی را به باد تمسخر گیرند،بسا که آنان از اینان بهتر باشند، و نباید زنانی زنان را، بسا که آنان از اینان بهتر باشند، و از یکدیگر عیب مجویید، و یکدیگر را با لقب های زشت نخوانید.(حجرات ۱۱)

ـ ای کسانی که ایمان آورده اید، از بسیاری از پندارها دوری گزینید، که برخی از پندارها گناه است، و در کار دیگران جست و جو مکنید و پشت سر یکدیگر بد مگویید.(حجرات ۱۲)

ـ ای کسانی که ایمان آورده اید! دشمن من و دشمن خودتان را به دوستی مگیرید.(ممتحنه ۱)

ـ ای کسانی که ایمان آورده اید! با مردمی که خدا بر آنان خشم گرفته است طرح دوستی مریزید.(ممتحنه ۱۳)

ـ ای کسانی که ایمان آورده اید! نه دارایی هایتان و نه فرزندانتان شما را از یاد خدا غافل نسازد.(منافقون ۹)

● مستحبات

ـ و مهر زنان را با خشنودی خاطر به عنوان هدیه ای به آنان بدهید. پس اگر چیزی از آن را با خوشدلی به شما بخشیدند، آن را خوش و گوارا بخورید.(نساء ۴)

امیر سلمانیان