دستور نماز

نماز عیدفطر و قربان در زمان حضور امام ع واجب است و باید با جماعت خوانده شـود , و درزمان ما که امام ع غائب است مستحب می باشد و می شود آن را با جماعت یا فرادی خواند

● آیات

مـسـالـه ۷۴۰ ـ نماز آیات دو رکعت است و در هررکعت پنج رکوع دارد , و دستور آن این است که انـسـان بـعد از نیت , تکبیر بگوید ویک حمد و یک سوره تمام بخواند و به رکوع رود و سر از رکوع بـردارد , دوباره یک حمد و یک سوره بخواند , باز به رکوع رود , تا پنج مرتبه , و بعد از بلند شدن از رکوع پنجم دو سجده نماید و برخیزد و رکعت دوم را هم مثل رکعت اول بجا آورد و تشهدبخواند و سلام دهد.

مـسـالـه ۷۴۱ ـ در نـماز آیات ممکن است انسان بعد از نیت و تکبیر و خواندن حمد , آیه های یک سـوره را پـنـج قـسمت کند و یک آیه یا بیشتر از آن رابخواند بلکه کمتر از یک آیه را نیز می تواند بـخواند ولی باید بنابر احتیاط جمله تامه باشد و از اول سوره شروع کند و به گفتن بسم اللّه اکتفا نـکـنـد و سپس به رکوع رود وسربردارد و بدون اینکه حمد بخواند , قسمت دوم از همان سوره را بخواند و به رکوع رود, و همین طور تا پیش از رکوع پنجم سوره را تمام نماید, مثلا در سوره فلق , اول ((بسم اللّه الرحمن الرحیم # قل اعوذ برب الفلق )) بگوید و به رکوع رود , بعد بایستدو بگوید (( مـن شـر ما خلق )) دوباره به رکوع رود و بعد از رکوع بایستد و بگوید (( ومن شر غاسق اذا وقب )) باز به رکوع رود و بایستد و بگوید (( ومن شر النفاثات فی العقد ))و برود به رکوع بازهم سربردارد و بـگـویـد (( ومـن شر حاسد اذا حسد )) و بعد از آن به رکوع پنجم رود و بعد از سر برداشتن , دو سجده کند , و رکعت دوم را هم مثل رکعت اول بجا آورد , و بعد از سجده دوم تشهد بخواند و نماز را سـلام دهد , و نیز جایز است که به کمتر از پنج قسمت تقسیم نماید , لکن هر وقت سوره را تمام کرد لازم است حمد را قبل از رکوع بعدی بخواند.

مـسـالـه ۷۴۲ ـ چـیزهائی که در نمازهای یومیه واجب و مستحب است , در نماز آیات هم واجب و مـسـتـحـب می باشد , ولی در نمازآیات در صورتی که با جماعت باشد می تواند رجا بجای اذان و اقامه سه مرتبه بگویند (( الصلا )) و در غیر جماعت چیزی نیست , ولی مشروعیت جماعت در نماز آیات درغیر گرفتن ماه و خورشید ثابت نیست .

مـسـالـه ۷۴۳ ـ مـستحب است پیش از رکوع وبعد از آن تکبیر بگوید , و بعد از رکوع پنجم و دهم تکبیر مستحب نیست بلکه مستحب است بگوید (( سمع اللّه لمن حمده )).

مـسـالـه ۷۴۴ ـ مستحب است پیش ازرکوع دوم و چهارم و ششم و هشتم و دهم قنوت بخواند , و اگر فقط قنوت پیش ازرکوع دهم بخواند کافی است .

مـسـالـه ۷۴۵ ـ هر یک از رکوعهای نماز آیات رکن است که اگر عمدا کم یا زیاد شود نماز باطل است , و همچنین است اگر اشتباها کم شود و یاـ بنابر احتیاط ـ اشتباها زیاد شود.

● نماز عید فطر و قربان

مـسـاله ۷۴۶ ـ نماز عیدفطر و قربان در زمان حضور امام (ع ) واجب است و باید با جماعت خوانده شـود , و درزمان ما که امام (ع ) غائب است مستحب می باشد و می شود آن را با جماعت یا فرادی خواند.

مساله ۷۴۷ ـ وقت نماز عید فطر و قربان از اول آفتاب روز عید تا ظهر است .

مـسـالـه ۷۴۸ ـ مـستحب است نماز عید قربان را بعد از بلند شدن آفتاب بخوانند , و درعید فطر مـسـتـحـب اسـت بـعد از بلند شدن آفتاب افطار کنند و زکا فطره را هم بدهند ,بعد نماز عید را بخوانند.

مساله ۷۴۹ ـ نماز عید فطر و قربان دو رکعت است که در هر رکعت بعد از خواندن حمد و سوره , سـه تکبیر بگوید و بهتر آن است که در رکعت اول پنج تکبیر بگوید , و میان هر دو تکبیر یک قنوت بخواند , وبعد از تکبیر پنجم تکبیردیگری بگوید به رکوع رود و دو سجده بجا آورد و بر خیزد , ودر رکـعـت دوم چـهـارتـکـبـیـر بـگوید و میان هر دو تکبیر یک قنوت بخواند و بعد از تکبیر چهارم تکبیردیگری بگوید و به رکوع رود و بعد از رکوع دو سجده کند و تشهد بخواند ونماز راسلام دهد.

مـسـاله ۷۵۰ ـ در قنوت نماز عید فطر و قربان هر دعا و ذکری بخوانند کافی است ولی بهتر است این دعا را بخواند (( اللهم اهل الکبریا والعظم واهل العفو والرحم واهل التقوی والمغفر اسالک بحق هـذا الـیـوم الـذی جعلته للمسلمین عیدا ولمحمد (ص )ذخرا وشرفا وکرام ومزیدا ان تصلی علی محمد وآل محمد وان تدخلنی فی کل خیرادخلت فیه محمدا وآل محمد وان تخرجنی من کل سؤ اخـرجـت منه محمدا وآل محمدصلواتک علیه وعلیهم , اللهم انی اسالک خیر ما سالک به عبادک الصالحون واعوذ بک مما استعاذ منه عبادک المخلصون )).

مـسـالـه ۷۵۱ ـ بعد از نماز مغرب و عشای شب عیدفطر و بعد از نماز صبح و بعد از نماز عید فطر مستحب است این تکبیرها را بگوید ((اللّه اکبر , اللّه اکبر , لا اله الا اللّه واللّه اکبر , اللّه اکبر وللّه الحمد , اللّه اکبر علی ماهدانا )).

مـسـالـه ۷۵۲ ـ مستحب است انسان در عید قربان بعد از ده نماز که اول آنهانماز ظهر روز عید و آخر آنها نماز صبح روز دوازدهم است , تکبیرهائی را که درمساله پیش گفته شد بگوید , و بعد از آن بگوید (( اللّه اکبر علی ما رزقنا من بهیم الانعام والحمد للّه علی ما ابلانا )) ولی اگر عید قربان را در مـنی باشد مستحب است بعد ازپانزده نماز که اول آنها نماز ظهر روز عید و آخر آنها نماز صبح روز سیزدهم ذیحجه است , این تکبیرها را بگوید.

مـسـالـه ۷۵۳ ـ در نماز عید هم مثل نمازهای دیگر ,ماموم باید غیر از حمد و سوره چیزهای دیگر نماز را خودش بخواند.

مـسـالـه ۷۵۴ ـاگـر ماموم موقعی برسد که امام مقداری از تکبیرها را گفته , بعد از آنکه امام به رکـوع رفت , باید آنچه از تکبیرها و قنوتها را که با امام نگفته خودش بگوید و رکوع را درک کند , و اگـر در هـر قـنوت یک بار (( سبحان اللّه و الحمد للّه )) بگوید کافی است واگرفرصت نبود فقط تکبیرها را بگوید واگر به آن مقدار هم فرصت نبود کافی است متابعت کند وبه رکوع برود.

مساله ۷۵۵ ـ اگر در نماز عید موقعی برسد که امام دررکوع است , می تواند نیت کند وتکبیر اول نماز را بگوید و به رکوع رود.

● اجیرگرفتن برای نماز

مساله ۷۵۶ ـ بعد از مرگ انسان , می شود برای نماز و عبادتهای دیگر او که در زندگی بجا نیاورده , دیگری را اجیر کنند , یعنی به او مزد دهند که آنها را بجا آورد , و اگر کسی بدون مزدهم آنها را انجام دهد صحیح است .

مساله ۷۵۷ ـانسان می تواند برای بعضی از کارهای مستحبی مثل حج و عمره وزیارت قبر پیغمبر وامـامـان (ع ) از طرف زندگان اجیر شود , و نیز می تواند کار مستحبی را انجام دهد وثواب آن را برای مردگان یا زندگان هدیه نماید.

مساله ۷۵۸ ـ اجیر باید موقع نیت ,میت را معین نماید و لازم نیست اسم او را بداند , پس اگر نیت کند (( از طرف کسی نماز می خوانم که برای او اجیر شده ام )) کافی است .

مساله ۷۵۹ ـ اجیر باید عمل رابه قصد آنچه در ذمه میت است بجا آورد , و اگر عملی را انجام دهد و ثواب آن رابرای او هدیه کند کافی نیست .

مساله ۷۶۰ ـ کسی را که برای نمازهای میت اجیرکرده اند , اگر بفهمند که عمل را بجا نیاورده یا باطل انجام داده , باید دوباره اجیربگیرند.

مـساله۷۶۱ ـ اگر با اجیر شرط نکنند که نماز را با چه مقدار از مستحبات آن بخواند , بایدمقداری از مستحبات نماز را که معمول است بجا آورد.