آموزش کاربردی مفاهیم ضربه قوچ در WATER HAMMER

در این کتاب از قابلیتهای نرم افزار برای مدلسازی و تحلیل سیستمهای آبگیری سد قشلاق به صورت موردی استفاده شده است.

این کتاب شامل فصول زیر می باشد:
مقدمه، کلیات و مفاهیم
پیشینه علمی
کنترل ضربه قوچ و مقدمه ای بر سازه آبگیر
مطالعات حوزه آبگیر و تأسیسات و تجهیزات هیدرومکانیک و سیستمهای آبگیر سد