▪ تجزی در اجتهاد ▪ تشریفات فروش مال موقوف در فقه مقارن و حقوق موضوعه ▪ طرق اثبات دعوا در فقه اسلامی

▪ ‌سرمقاله: جامعه انسانی به کجا می رود؟ / دکتر سید احمد زرهانی: ص ۳

▪ آسیب شناسی راهکارهای تقریب مذاهب و وحدت اسلامی / بهنام دارابی: ص ۷

▪ تجزی در اجتهاد / داود نوجوان: ص ۱۷

▪ رابطه فقهای شیعه و حکومت در ادوار مختلف تاریخ ایران / سید مهدی طاهری: ص ۲۵

▪ مسیح هندوستان (جستاری در آراء فکری و مواضع اجتماعی - سیاسی فرقه احمدیه) / مجتبی اعتمادی نیا، احسان احمدی: ص ۳۷

▪ تشریفات فروش مال موقوف در فقه مقارن و حقوق موضوعه / عمر سلطانی آذر: ص ۵۳

▪ طرق اثبات دعوا در فقه اسلامی / جمال الدین علی خواجه پساوه ئی: ص ۶۳

▪ اخبار دانشگاه: ص ۷۲

▪ چکیده عربی: ص ۷۳

▪ چکیده انگلیسی: ص ۷۷

فروغ وحدت

فصلنامه آموزشی دانشگاه مذاهب اسلامی

صاحب امتیاز: دانشگاه مذاهب اسلامی

مدیرمسئول: دکتر سیداحمد زرهانی

مدیر اجرائی: رضا اسدی

نشانی: تهران ـ خیابان انقلاب ـ خیابان فلسطین جنوبی ـ خیابان شهید مهرداد روانمهر ـ پلاک ۵

تلفن: ۶۶۴۰۷۷۱۲

فکس: ۶۶۴۶۱۸۳۸

صندوق پستی: ۹۱۹ ـ ۱۳۱۴۵

پست الکترونیکی